Feb 22, 2021 23:06 Asia/Ashgabat
  • Ynkylabyň ýokary lideri: urany baýlaşdyrmak çäkleri ýurduň zerurlyklaryna görä 60% -e ýetip biler

Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysy, Yslam Respublikasynyň ýadro meselesindäki paýhasly pozisiýasyndan ýüz öwürmejekdigini we ýurduň bähbitlerine we zerurlyklaryna laýyklykda zerur derejede urany 60% -e barynça hem baýlaşdyryljakdygyny aýtdylar.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneý, duşenbe agşamara Hubralar mejlisini başlygy we saýlan wekilleri bilen geçiren duşuşygynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Ýewropanyň üç ýurdunyň , ýadro ylalaşygy esasyndaky borçlaryň azaldylmagy baradaky boluşlaryny  ulumsylykly, algyly taraplarça we ansapsyz hasaplap Yslam respublikasy yslamyň taglymatyna görä ilkinji günden başlap uzak wagtlap borçlaryny ýerine ýetirdi, emma ilkinji günden başlap borçlaryny ýerine ýetirmedik tarap şu dört ýurtdy, şonuň üçin olara käýinç edilmeli we olar sorag astyna çekilmelidirler diýip nygtadylar.

Tags