Mar 01, 2021 16:10 Asia/Ashgabat
  • Jozef Borreliň Barjamyň resmi däl ýygnagyny geçirmek  Baradaky teklibine Eýranyň beren jogaby

Eýran Yslam Respublikasy, ýadro ylalaşgynyň Ýewropa işleriniň utgaşdyryjysy Jozef Borrel tarapyndan teklip edilen resmi däl ýygnak geçirmegiň wagtyny oňlamaýar."

 

Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Said Hatibzadeh munuň sebäbiniň ABŞ-nyň we üç Ýewropa ýurdunyň soňky pozisiýalary we hereketleri bolandygyny aýtdy.

Eýranyň diplomatik korpusynyň metbugat sekretary ýekşenbe güni agşam Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň pozisiýasynda ýa-da özüni alyp barşynda hiç hili üýtgeşme girizmändigini aýtdy. Diňe Baýden administrasiýasy Trumpyň şowuuz bolan iň ýokary basyşyndan ýüz öwürmän, eýsem BMG -nyň  2231-nji rezolýusiýadaky umumy jogapkärçiligini ýerine ýetirjekdigini mälim etmedi.  

Hatibzadeh, Barjamdaky ähli taraplaryň borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegi gepleşik we söwda meselesi däldigini we ähli söwda şertnamalarynyň 5 ýyl ozal edilendigini aýtdy.

Eýranyň ýadro şertnamasy boýunça meýletin hereketleri duruzmak, Eýranyň Yslam şura mejlisiniň tarapyndan sanksiýalary ýatyrmak we Eýran halkynyň bähbitlerini goramak we Eýran Yslam Respublikasynyň hukuklaryna laýyklykda Barjamyň(ýadro ylalaşgynyň) 26-njy we 36-njy maddalary boýunça talaplarynyň borçlaryny  ýerine ýetirmedigi üçin, bikanun sanksiýalary ýatyrmak baradaky borçnamalaryny ýerine ýetirmedi.  

Şonuň üçin Barjamy goldamak täze şertnama talap etmeýär we oňga gaýdyp gelmek Agentligiň içinde teswirnama, düşünişmek, şertnama ýa-da resminama talap etmeýär.

Yslam respublikasy Barjamdaky ähli borçlaryny ýerine ýetirdi we Ýewropa döwletleri Eýranyň Barjamdaky bähbitlerini goramak baradaky wadalaryny ýerine ýetirmediklerinden bir ýyl soň; Barjamyň borçlaryny we hukuklaryny deňleşdirmek üçin meýilnamalaşdyrylan bäş tapgyrda borçlaryny kem-kemden azaldy. Bu logiki karar ýerine ýetirilenden soň, Eýran 23-nji fewralda "Sanksiýalary ýatyrmak we Eýran halkynyň hukuklaryny goramak boýunça strategiki hereket" kanunynyň çäginde BMG Howpsuzlyk Geňeşiniň meýletin hereketlerini togtatdy.

Elbetde, öňdäki ýol gaty düşnükli we Barjamy  dikeltmegiň iň ýönekeý usuly ýerine ýetirilmedik borçnamalara dolanmakdyr. ABŞ bikanun we birtaraplaýyn sanksiýalaryny bes etmeli we Barjamdaky borçnamalaryna dolanmalydyr. Bu üýtgetme gepleşikleri talap etmeýär, ýa-da halkara ýadro agentligiň dolandyryjylar geňeşiniň kararyny talap etmeýär.

 

Tags