Mar 12, 2021 16:13 Asia/Ashgabat
  • Yslam rewolýusiýasynyň ýokary ýolbaşçysynyň mabas baýramy mynasybetli eden çykyşy

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, yslam pygamberiniň, pygamberlige bellenen gününiň ýyllygyy mynasybetli eden çykyşynda duşmanyň ýumşak söweşdäki iki maksadyny tabşyryklar düzümini bozmak we hakykaty üýtgetmek" diýdiler.

Ýolbaşçy edarasynyň maglumat bazasynyň habryna görä, Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneý penşenbe güni mabas baýramy mynasybetli telewideniýede eden çykyşynda tabşyryklar düzümini bozmagyň gaty howplydygyny we ýumşak söweş işgärleri hökmünde ýaşlaryň munuň bolmagyna ýol bermeli däldigini nygtadylar.

Yslam ynkylaby, beýik Ymam Homeýniniň döredijiligi we gaýduwsyzlygy bilen Pygamberimiziň (saw) ýoluny janlandyrdy we bu sebäpden dünýäniň zalymlary tarapyndan hemişe duşmançylykda boldy. diýdiler.

Aýatolla Hameneýi, dünýädäki zulum edýänleriň Eýran Yslam Respublikasyna garşy duşmançylygyna yşarat edip Häzirki wagtda ulumsy frontyň propagandasynda syýasy yslam diýlip atlandyrylýan yslam düzgüni, her hili pitnelere gabat gelip durandyr Sebäbi ylahy düzgüni durmuşa geçirmek we beýik Eýran halkyna dini we yslam şahsyýetini bermek üçin hökümet gurup bildi diýip beýan etdiler.

Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysy Yslam Rewolýusiýasynyň pygamberlik ýörelgesini ýerine ýetirip, sütemlere, zuluma we ulumsylyga garşydygyny we ezilenlere ýoldaşdygyny aýtdylar.

Yslam ulgamynyň döremegi bilen pygamberlerde bolup geçen wakalar we ýagdaýlar bolup geçdi we dünýäniň zalym we tekepbirleri Eýran halkynyň öňünde hatara düzüldiler diýip Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysy sözlerine goşdylar.