Apr 09, 2021 15:24 Asia/Ashgabat
  • Eýranda ýadro tehnologiýasynyň milli güni

20-nji Farwardin (9-njy aprel) Yslam rewolýusiýasynyň ýeňşinden soň Eýranyň senenamasynda "Milli ýadro tehnologiýasy güni" diýlip atlandyryldy.

1385-njy ýylda (2006-njy ýylyň 9-njy apreli) şeýle günlerde eýranly alymlar laboratoriýa ölçeglerde ýadro ýangyjynyň doly siklini tamamladylar.

Bu gün; Eýran ylym önümçiliginde iň ýokary ösüş depginine eýe bolany üçin buýsanýar We şular ýaly ugurlarda: düýp öýjükleriň öndürilmegi we köpelmegi, nanotehnologiýa we ýadro bilimlerini ulanyp radiodermanlar önümçiliginde dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň birisidir.

ýadro bilimleri ulgamynda; Häzirki wagtda lukmançylyk pudagy bilen baglanyşykly önümleriň we hyzmatlaryň giňelmegi bilen ýurduň saglyk merkezleriniň derman zerurlyklarynyň ep-esli böleginiň özeni kanagatlandyrylýar we zerur pudaklarda işler çalt alnyp barylýar.

Soňky ýyllarda eýranly ýadro alymlary ýurduň ylmy we gözleg merkezleri tarapyndan zerur bolan köp sarp edilýän önümleri öndürmegi başardylar.

Bu strategiki pudagyň gazananlarynyň ösmegi; Indi dürli ugurlarda bar güýji bilen ýadro biliminde işleýänleriň gün tertibinde.