Apr 14, 2021 23:49 Asia/Ashgabat
  • Ynkylabyň ýokary lideri: ýurduň ýadro ylalaşygy baradaky syýasaty bellidir

Yslam Rewolýusiýasynyň ýokary lideri ýadro ylalaşygy, sanksiýalar we gepleşikler bilen baglanyşykly meseleler barada durup geçdiler.

ol hezretleri ýurduň ýadro ylalaşygy we sanksiýalar baradaky syýasatyny köpçüligiň öňünde edilen çykyşlarda, hemde wezipeli adamlar bilen duşuşyklarda ýa-da ýazmaça görnüşde yglan edildi, şonuň üçin bu ugurlarda ýurduň syýasaty etmelidigi aýdyňdyr diýip beýan etdiler.

Yslam Rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneýi, Tehrandaky Ymam Homeýniniň namaz zalynda çäkli Gurhan aktiwistleri bilen wideo baglanyşyk arkaly geçirilen Mukaddes dabarasynda Resmileriň karary, bu ugurda  gepleşik geçirmek, ýöne gepleşikler ýurda zyýanly bolmagyny öňüne geçmek üçin seresap bolmaly diýip nygtadylar.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Amerikalylaryň gepleşiklere ünsi çekmekden maksadyny nädogry we batyl sözi töňkemage synanşmakdyr diýip beýan etdiler.

Yslam respublikasynyň logikasy, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilki bilen sanksiýalary ýatyrmagy, sebäbi olara ynam ýokdyr diýip Aýatolla Hameneýi Hezretleri sözlerine goşdylar.