May 05, 2021 23:52 Asia/Ashgabat
  • Yslam Eýranyň düzüm bölekleri, Ynkylabyň baş lideriniň nukdaýnazaryndan

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneýi, zähmet güni we mugallymlar güni mynasybetli ýekşenbe güni agşam telewideniýede eden çykyşynda mugallymlaryň we işçileriň ýurt üçin ýagty geljegi gurmakdaky roluny düşündirdiler

; Ol hezretleri şeýlede saýlaw pudagyndaky we Yslam respublikasynyň sistemasyndaky gudrat böleklerindäki möhüm nokatlary beýan etdiler.

Ýşlary terbiýelemek  pudagynda mugallymlary ösüş sepasynyň afiserleri hökmünde häsiýetlendirdi we milli önümçilik üçin edilýän tagallalary sanksiýalary ýok etmekde iň oňat we täsirli usuly hasapladylar.

 Rewolýusiýanyň ýokary ýolbaşçysy ,  işçileriň  uly we täsirli jemgyýetini we bilimli we geljegi bejerýän  mugallymlaryň  synpyny ösüş üçin  jemgyýetiň möhüm we amaly güýçleri diýip wasp etdiler. Meýdan hakykatlary, Eýran Yslam Respublikasynyň ösüş üçin zerur mümkinçilikleriniň, zehinleriniň we döredijiliginiň bardygyny görkezýär.

Şübhesiz, Eýran halkynyň abraýy ykdysady, syýasy, harby, jemgyýetçilik, medeni, dini we etnik jebisligiň we saýlaw ýaly ugurlarda iň köp gatnaşmagyň netijesidir. Birek-birege bagly bolan bu komponentleriň ýurduň ýumşak güýjüniň we garaşsyzlygynyň çeşmesidigine şek ýok, sebit we halkara meýdançalarynda diplomatik enjamlaryň netijeliligi we ygtybarlylygy hem bu ygtyýarlygyň miwesidir.

Rewolýusiýanyň Ýolbaşçysynyň daşary syýasatda ses faýlynyň çykarylmagyna we sebitde Kuds güýçleriniň barlygynyň roly we wezipelerine salgylanmagy, bu meselede islendik düzgün bozulmanyň we äsgermezligiň düzedip bolmajakdygyna aýdyň derňewdir.

Aýatolla Hameneýi şeýlede daşary syýasat dünýäniň hiç bir ýerinde döwlet departamenti tarapyndan kesgitlenmeýär we bütin dünýäde ýokary derejeli ýygnaklar we ýokary wezipeli adamlar  daşary syýasaty kesgitleýär elbetde daşary işler ministrligi hem oňa gatnaşýar welin bu syýasty ýerine ýetirýär diýdiler .

 

Tags