Jun 12, 2021 15:27 Asia/Ashgabat
  • Hasan Beigi: Ses bermek üçin saýlawçylaryň dogluş şahadatnamasy we milli kody bolmaly

Tähranyň saýlaw kampaniýasynyň başlygy, saýlaw güni ses bermek üçin saýlawçylaryň dogluş şahadatnamasynyň we milli kodunyň bolmalydygynyň hökmanydygyny aýtdy.

ISNA-nyň habaryna görä, Şokrallah Hasan Beigi saýlawçylaryň 28-njy Hordad-da geçiriljek saýlawlarda ses berjekleriň şertleri barada beren gürrüňlerinde 28-nji Horda-da geçirilen dört saýlawda, Eýranyň Prezident saýlaw kanunynyň 36-njy maddasyna laýyklykda saýlawçylar belli bir şertleri berjaý etmelidirler.

Ol bu şertleri düşündirip, sözüniň üstüni ýetirdi: Eýran Yslam Respublikasynyň raýatlygyna eýe bolmak ýene bir ybaratda eýranly bolan we 18 ýaşy dolan adamlar ses berip bilerler.

Eýranyň on üçünji prezident saýlawy 1400-nji ýylyň 28-nji Hordadynda geçiriler.