Aug 17, 2021 15:50 Asia/Ashgabat
  • Bütin ýaragly güýçleriň ýokary serkerdesiniň buýrugy bilen; Admiral Amir Şahram Erany Harby-deňiz güýçleriniň serkerdesi wezipesine bellendi

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary ýolbaşçysynyň buýrugy bilen Ikinji admiral Şahram Erany goşunyň deňiz güýçleriniň serkerdesi wezipesine bellendi.

Ýolbaşçynyň edarasynyň maglumat bazasyna görä; Bütin ýaragly güýçleriň baş serkerdesi Aýatolla Hameneýi Hezretleri, ikinji admiral Şahram Eranyny Eýran Yslam Respublikasynyň goşunynyň deňiz güýçleriniň serkerdesi edip bellediler.

Ýolbaşçynyň kararynyň teksti:

Ikinji admiral Amir Şahram Erany, wepalylygy we gowy ýazgylary we goşun serkerdebaşysynyň teklibini göz öňünde tutup, bu derejäni bermek bilen sizi Eýran Yslam Respublikasynyň Goşunynyň Harby-deňiz güýçleriniň serkerdesi edip belleýärin.

Tags