Sep 22, 2021 11:00 Asia/Ashgabat
  • Amir Abdullahian: Eýranyň täze döwleti gepleşikleri täzeden başlamaga taýýardyr

Eýranyň daşary işler ministri Ýewropa Bileleşiginiň daşary syýasat başlygy bilen bolan duşuşygynda Eýranyň täze döwletiniň Wena gepleşiklerine täzeden başlajakdygyny aýtdy.

IRNA-nyň habaryna görä, Eýranyň Daşary işler ministri Huseýin Amir-Abdullahian sişenbe güni Nýu-Yorkorkda BMG Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisiniň çäginde EUB-niň daşary syýasat başlygy Josep Borrell bilen duşuşygynda ýadro ylalaşygy we Owganystandaky wakalary ara alyp maslahatlaşyldy we pikir alyşdy.

Eýranyň Daşary işler ministri bu duşuşykda Eýranyň gepleşiklerde amaly netije gözleýändigini aýdyp: Eýran wagt ýitirmez, ABŞ-nyň konstruktiw häsiýetini hem kabul etmez we boş wadalary bilen ýurdy mätel etmez diýdi.

Amir Abdullahian şeýle-de Baýden hökümetiniň Eýran we ýadro ylalaşygy babatdaky özüni alyp barşy we syýasaty şu wagta çenli peýdaly däldi we Trumpyň syýasatyny dowam etdirýär diýdi.

Eýranyň Daşary işler ministri Borrelliň gepleşikleri dowam etdirmek ugrundaky tagallalaryna ýokary baha bermek bilen şeýle diýdi: “Amerikalylar Eýrana basyş edip üstünlik gazanjak diýip pikir etýän bolsalar, gaty ýalňyşýarlar; sebäbi Eýran halky basyşlara we howplara berk garşy durýandyklaryny görkezdiler.

Eýranyň Daşary işler ministri sözüniň dowamynda başgalar öz borçnamalaryna gaýdyp gelip, tassyklansa, Eýranyň hem öwezini dolmak çärelerini bes etmäge taýýardygyny aýtdy.

Josep Borrell hem ýadro şertnamasynyň we gepleşikleriň ýeňilmeginiň hiç bir tarapa gowy bolmajakdygyny aýdyp, Ýewropa Bileleşiginiň Trumpyň ýadro şertnamasyndan çykmakdaky weýrançylykly syýasatlaryny we hereketlerini hemişe tankytlandygyny we bu meselede aç-açan bolandygyny aýdandyr ýöne ABŞ-nyň täze administrasiýasynyň karary ýadro şertnamasyny gorap saklamak we dikeltmek üçin täze bölüm döretdi diýdi.