Oct 14, 2021 16:49 Asia/Ashgabat
  • General Bagheri Pakistan deňiz flotunyň serkerdesi bilen duşuşdy

Eýran Yslam Respublikasynyň Ýaragly Güýçleriniň Baş ştabynyň başlygy Pakistan deňiz flotunyň serkerdesi bilen duşuşyp, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek barada pikir alyşdy.

IRNA habar gullugynyň penşenbe güni beren habaryna görä, Eýranyň Ýaragly Güýçleriniň Baş ştabynyň başlygy general-maýor Muhammet Bagheri we Eýranyň ýokary derejeli harby delegasiýasynyň agzalary Pakistan deňiz flotunyň serkerdesi admiral Muhammet Amjad Han Niazi bilen duşuşdy.

General-maýor Bagheri we admiral Amjad Niazi, Eýran bilen Pakistanyň arasyndaky doganlyk gatnaşyklarynyň soňky ýagdaýy, şol sanda iki ýurduň deňiz güýçleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk derejesi barada hem-de özara gyzyklanma bildirýän meseleler barada pikir alyşdylar.

Iki tarap sebitdäki deňiz howpsuzlygy we beýleki howpsuzlyk wakalary barada pikir alyşdy.

Soňky iki günde general-maýor Bagheri Pakistanyň premýer-ministr Imran Han, goşun generaly Bajwa we Baş ştabyň başlygy general Nadim Reza bilen intensiw duşuşyklar we geňeşmeler geçirdi.

Bu ýygnaklarda Eýranyň we Pakistanyň umumy serhetlerinde howpsuzlygy ösdürmek bilen baglanyşykly möhüm meseleler, Sebitdäki parahatçylyk we durnuklylyk, Yslam dünýäsi, hususan-da Owganystandaky parahatçylygy we howpsuzlygy dikeltmek üçin ylalaşygyň zerurdygy nygtaldy, şeýle hem Owganystan we Ýemen ýaly Yslam dünýäsiniň meselelerine çözgüt tapmagyň zerurdygy aýdyldy.

Tags