Oct 16, 2021 16:03 Asia/Ashgabat
  • Admiral Saýari: Islendik howp bilen göreşmek goşunyň dört güýçiniň gün tertibinde

Eýran Yslam Respublikasynyň Goşunynyň koordinatorynyň orunbasary ​​islendik howpuň öňüni almak goşunyň dört güýçiniň gün tertibindedir diýdi.

ISNA habar gullugynyň habaryna görä, goşun koordinatorynyň orunbasary "admiral Habibollah Saýari" şu gün (şenbe) Yslam respublikasyny esaslandyryjynyň islegleri bilen goşunyň ideologiki syýasy guramasynyň işgärleriniň şertnamasyny uzaltmak dabarasynda beren gürrüňlerinde häzirki wagtda goşun, çynlakaý wezipesi bilen birlikde, ýurduň beýleki ýaragly güýçleri bilen bilelikde islendik wagtda we islendik ýagdaýda her hili howp abanmagyna garşy taýyn bolmalydyr diýip yglan etdi.

Goşun koordinatorynyň orunbasary ruhy faktory güýçli we boş goşunlaryň tapawudydygyny aýtmak bilen ruhy taýdan ýetmezçilik edýän goşun boş goşundyr diýip aýtdy.

Talybany ýok etmek üçin Owganystana giren dünýäniň iň oňat enjamlaşdyrylan goşunynyň diýmek ABŞ-nyň Owganystandaky ýigrimi ýyllyk harby operasiýasy, 20 ýyllap basyp alandan we düýp gurluşyklary weýran edilenden soň, goşunyň Owganystany Talybana gaýtaryp, watanyna gaýdyp gidendiklerini görkezýär.

Şeýle hem admiral Saýari ABŞ-nyň goşunynyň ruhy we ahlak taýdan möhüm elementiň ýoklugy sebäpli bu agyr ýagdaýa gelendigini aýtdy.

Goşun utgaşdyryjysynyň orunbasary ahlak we ruhy taýdan Eýran Yslam Respublikasynyň goşunynyň aýratynlyklarynyň birisi hökmünde belläp: Bu aýratynlyklar Eýran Yslam Respublikasynyň Goşunyndan güýçli goşunyny döredendir diýdi.

Tags