Oct 22, 2021 16:18 Asia/Ashgabat
  • 20 aýlyk arakesmeden soň Tähranda ilkinji juma namazy okaldy

Korona wirusynyň ýaýramagy sebäpli Tähranda we Eýranyň köp welaýatynda 20 aý garaşmakdan we arakesmeden soň, şu gün bu dini-syýasy däp bolan juma namazy Tähran halkynyň dürli gatlaklarynyň gatnaşmagynda geçirildi.

IRNA habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Tähranda juma namazy 1398-nji ýylyň Esfand aýynyň başyndan bäri kowid-19 keseliniň ýaýramagy sebäpli togtadyldy, ýöne sanjymlar we Milli Korona ştabyň tassyklamagy bilen, şu hepde Hojjatolyslam Haj Ali Akbariň ymamlygynda  Tähranda juma namazy Tähran uniwersiteti geçirildi.

Tähranda juma namazynyň hatyby Hojjatolyslam "Muhammet Jawad Haj Ali Akbari" Yslam Pygamberiniň Yslam ymmatyny gurmak üçin üç esasy strategiýasynyň bardygyny mälim etdiler: Ilkinji strategiýasy, yslam ymmatynyň musulmanlaryň şahsyýetini kapyrlyk akymynyň gözegçiliginden goramak üçin güýç, mertebe we güýçlilik çemeleşmesi bilen kapyrlygyň häzirki ýagdaýyna garşy anyk kesgitleme bolmalydyr. Ikinjiden, onuň strategiýasy ymmatyň yslam ymmatynyň biri-birine bolan söýgüsi, agzybirligi we içki söýgüsidir; Üçünji strategiýa, yslam jemgyýetiniň, derejeleriniň we agzybirliginiň we güýjüniň nyşany, Hudaýy ýatlamaga we Gudratygüýçli Allany ýatlamaga we hakykata bilelikde hyzmat etmegiň orbitasyna esaslanmalydyr.

Tähranyň juma namazynyň hatyby şeýle-de Yslam ymmatynyň arasynda agzybirlik meselesi ýüzleý mesele we taktika bolmaly däl-de, eýsem strategiýa we esas bolmalydyr diýdi.

Liwanyň Musulman Alymlar birleşiginiň başlygy Tähranda juma namazyň hutbalarynyň öňüsyrasynda eden çykyşenda musulmanlaryň güýji ýaraglarda we harby enjamlarda däl-de, eýsem agzybirliginde we birleşigindedir diýdi.

"Şeýh Gazy Hanineh" Pygamberimiziň (saw) doglan aýyny Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysyna we Eýran halkyna gutlamak bilen yslamyň duşmanlary musulmanlaryň arasynda dini we etnik bölünişikleri döretmäge synanyşýarlar, ýöne biz bolsa Guranyň aýtmagyna görä bir ymmatdyrys diýdi.