Oct 26, 2021 15:32 Asia/Ashgabat
  • Sardar Salami: Deňiz güýçleriniň çägini giňeldýäris

Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň baş serkerdesi: Deňiz güýçleriniň çägini giňeldýäris diýdi.

IRNA habar gullugynyň habaryna görä, Yslam Rewolýusiýasynyň Sepah Pasdaran güýjüniň baş serkerdesi "General-maýor Huseýin Salami" sişenbe güni ýaragly güýçleriň 12-nji Malik Aştar festiwalynyň çäginde beren gürrüňlerinde deňiz ölçeginde, uly güýçleriň deňiz güýçleriniň umuman deňizde jemlenendigini göz öňünde tutup, uly güýçlere garşy göreşmek üçin deňiz güýçleriniň çägini giňelýäris diýdi.

Sepahyň baş serkerdesi, ähli ugurlarda goranyş güýjüniň ösmegine we gülläp ösmegine şaýat bolýandygymyzy mälim etmek bilen ýer ýüzünde, gury ýer güýçleri serhetleri giňeldip we howpsuzlygy ýola goýup, hakykatdanam ýerüsti goranyş güýjüniň şöhratly görnüşini görkezýär diýdi.

Ynkylap goragçylarynyň baş serkerdesi sözüniň dowamynda howa güýçleri kosmos, raketalar, howa goranyşy, pilotsyz uçarlar we elektron söweşler meýdanlarynda deňagramly ýagdaýda we şol bir wagtyň özünde ösüp barýandygyny aýtdy.

Tags