Oct 26, 2021 16:40 Asia/Ashgabat
  • Amir Abdollahian: Eýran bilen Türkmenistanyň bilelikdäki hyzmatdaşlygy baradaky resminama gözden geçirilýär

Eýranyň Daşary işler ministri Türkmenistanyň Daşary işler ministri bilen bolan duşuşygynda iki ýurduň 100-den gowrak hyzmatdaşlyk resminamasynyň bardygyny aýtdy we iki ýurduň arasyndaky bilelikdäki hyzmatdaşlyk resminamasynyň täzeden seredilendigini habar berdi.

IRNA habar gullugynyň habaryna görä, Eýranyň Daşary işler ministri Huseýin Amir-Abdollahian sişenbe güni türkmen kärdeşi Raşid Meredow bilen bilelikde geçirilen metbugat ýygnagynda iki ýurduň bilelikdäki komissiýasynyň geçiriljekdigini we iki ýurduň arasyndaky bilelikdäki hyzmatdaşlygyň resminamasyny gözden geçirmäge razy bolandyklaryny habar berdi.

"Amir Abdollahian" -yň aýtmagyna görä: Iki ýurduň arasynda dürli ugurlarda 100-den gowrak resmi resminama gol çekildi.

Amir Abdollahian şeýle-de: Şu günki ilkinji şertnama hyzmatdaşlyga hemmetaraplaýyn gol çekişmek we alyş-çalyş mukdaryny mümkin boldugyça durmuşa geçirmek resminamasydyr diýdi.

Eýranyň Daşary işler ministri şu gün türkmen kärdeşi bilen geçiren gepleşiklerine ünsi çekip: Korona epidemiýasynyň geçişini we ähli tranzit sürüjilerine sanjymlary göz öňünde tutmak bilen iki ýurduň ýük daşaýan ulaglarynyň dört umumy serhet nokadyndan üstaşyr we hereketini açmak kararyna gelindi diýdi.

Amir Abdollahian sözlerini dowam etdirip: Şeýle hem, elektrik we suw we iki tarapyň hem gyzyklanýan ähli ugurlary boýunça hyzmatdaşlyk meselesinde ylalaşyk gazanyldy, şol bir wagtyň özünde, Türkmenistandan Sarahs we Gonbad arkaly gaz import ederis diýdi.

Tags