Nov 03, 2021 19:05 Asia/Ashgabat
  • Amerikan gämisiniň garakçylygyna garşy göreşmek üçin Sepah Pasdaranynyň deňiz güýçleriniň çäreleri

Yslam Rewolýusiýasynyň Sepah Pasdaranynyň gahryman deňiz flotunyň öz wagtynda we abraýly hereketi bilen, Amerikan gämisiniň nebit ogurlamak üçin hereketi başa barmady.

Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň deňiz güýçleriniň gahrymanlary, Oman deňziniň suwlarynda öz wagtynda we abraýly çäreleri görüp, Amerikan gämisiniň Eýranyň nebit göterýän gämisiniň nebitini ogurlamak işine päsgel berdiler.

Bu hereketde Amerikan gämisi Oman deňziniň suwlarynda Eýranyň eksport nebitini alyp barýan bir tankeri eýelemek bilen we nebit ýüküni başga bir tankere gönükdirmek bilen ony näbelli ýere ugrukdyrdy.

Şol bir wagtyň özünde IRGC deňiz flotunyň gahrymanlary “Haliburn” operasiýasyny amala aşyrdylar we tanker gämisini ele aldylar we Eýranyň territorial suwlaryna ugradylar.

Soňra ABŞ güýçleri tankeri birnäçe dikuçar we söweş gämisi bilen yzarladylar, ýöne IRGC-iň janlaryndan geçen güýçleriniň aýgytly we abraýly girmegi sebäpli şowsuzlyga uçrady.

Bu nebit daşaýan gämisi häzirki wagtda Eýranyň territorial suwlaryndadyr.

Eýranyň nebit ministri öz ýüzlenmesinde IRGC güýçlerine Eýranyň tanker ýüklerini Amerikan garakçylaryndan halas edendigi üçin minnetdarlyk bildirdi.

Eýranyň Nebit ministri Jawad Ojiniň ýüzlenmesinde: Eýran halkynyň duşmanlary, 13-nji döwletdäki eýran halkynyň hyzmatkärleriniň berk erk we yradalaryny sanksiýalaryň gabawyny bozmak üçin öz gözleri bilen görendirler diýdi.

Tags