Nov 30, 2021 23:40 Asia/Ashgabat
  • Bagheri we Mora Wenada duşuşdylar

Eýran delegasiýasynyň Wenada gatnaşýan taraplar bilen ikitaraplaýyn duşuşygyndan soň, Eýranyň Daşary işler ministriniň orunbasary Ali Bagheri Ýewropanyň daşarky hereket gullugynyň baş sekretary Enrike Mora bilen duşuşdy.

Eýranyň Talyplar Habar Gullugynyň (ISNA) habaryna görä, sanksiýalary ýatyrmak baradaky gepleşikleriň ikinji gününde sanksiýalary ýatyrmak boýunça iş toparynyň çägindäki bilermenler gepleşikleri sişenbe güni irden başlandy we birnäçe sagat öň dowam etdi.

ozal berlen habara görä çarşenbe güni , ýadro iş topary öz işine bilermen derejesinde dowam eder.

Düýn (duşenbe) 4 + 1 toparynyň uly diplomatlary, Ýewropa Bileleşigi we Eýran Yslam Respublikasynyň wekilleri Eýran tarapy bilen ABŞ-nyň zulumly we bikanun sanksiýalarynyň ýatyrylmagyna ileri tutulmalydygy barada ylalaşdylar.

Gepleşiklere görä, ýadro meselesi boýunça başga bir iş topary dörediler, emma Eýran Yslam Respublikasy sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň ileri tutmalydygyny öňe sürýär.

Tags