Dec 03, 2021 16:06 Asia/Ashgabat
  • Aýatolla Hatami: Eýran halky ähli sanksiýalaryň ýatyrylmagyndan başga zady kabul etmez

Tähranyň juma namazyň hatyby Eýran halky ähli sanksiýalaryň ýatyrylmagyndan pes zat kabul etmez diýdi.

IRNA habar gullugynyň habaryna görä, Tähranyň juma namazynyň hatyby "Aýatolla Seýed Ahmad Hatami" anna güni namaz wagyzlarynda gepleşiklere tejribe wekiliýetiň Wena gidendigini aýtmak bilen Eýran wekiliýeti, ideallarynyň iň soňky nokadyna çenli durýan we ähli sanksiýalaryň ýatyrylmagyndan pes zady kabul etmeýän batyrgaý milletiň wekilleridirler diýdi.

Aýatolla Hatami şeýle-de waksinalar we giň sanjymlar üçin 13-nji döwlete minnetdarlyk bildirdi.

Tähranyň juma namazynyň hatyby merhum şehit Seýed Hassan Modarresiň şehit bolmagynyň ýyl dönümini ýada salyp onuň häsiýeti barada şeýle diýdi: Merhum Modarres, Ymam Homeýniniň(RA) gözüniň alnynda beýik bolan adamlardan biridir we Ymam Homeýnini birnäçe gezek ony öwüpdiler diýdi.