Dec 03, 2021 18:43 Asia/Ashgabat
  • Borrell we Amir Abdullahian Wena gepleşiklerinde atmosferany öwdi

Telefon söhbetdeşliginde EUB-niň daşary syýasat başlygy we Eýranyň daşary işler ministri Wenadaky sanksiýalaryň ýatyrylmagy baradaky gepleşiklerde atmosferany öwdi.

IRNA habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Şu gün irden EUB-niň daşary syýasat başlygy we Wena gepleşikleriniň utgaşdyryjysy Josep Borrell Eýranyň daşary işler ministri bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Wenadaky gepleşikleriň gidişi barada maslahatlaşdy.

Wena gepleşikleriniň utgaşdyryjysy Germaniýanyň, Hytaýyň, Orsýetiň, Fransiýanyň, Angliýanyň we esasanam Eýran Yslam Respublikasynyň Wenada düşünişmek üçin edýän tagallalaryny möhüm hasaplady we şeýle diýdi: Ýewropanyň daşarky hereket gullugynyň baş sekretary Enrike Mora, Eýranyň baş gepleşikçisi we ähli delegasiýalar bilen ylalaşyk gazanmak üçin konstruktiw we işjeň işlemäge çagyrdym diýdi.

"Hüseýin Amir-Abdullahian" hem bu telefon söhbetdeşliginde gepleşikleriň gidişini gowy, ýöne haýal diýip häsiýetlendirdi we şeýle diýdi: Eýran wekiliýeti gowy niýetler, zerur ygtyýarlyklar we ýetip boljak we geljegi uly başlangyçlar bilen gepleşik stoluna işjeň gatnaşýar.

Eýranyň Daşary işler ministri şeýle-de islendik gepleşikde we hereketde ýadro şertnamasyny bozýan sanksiýalaryň doly gutarmagy biziň gatnaşmagymyzyň maksadydyr diýdi.

Amir Abdullahian sözüniň dowamynda Eýran Yslam Respublikasynyň Halkara Atom Energiýasy Guramasy bilen tehniki hyzmatdaşlyga ygrarlydygyna ünsi çekip, Eýranyň baş gepleşikçisi Ali Bagheriniň gepleşiklerinden we ýygnaklaryndan başga-da, eýranly hünärmenleriň 4 + 1 topary bilen sanksiýalaryň gutarýan komiteti we ýadro komiteti görnüşinde tehniki we ýöriteleşdirilen gepleşikleri geçirýändiklerini beýan etdi.

Eýranyň Daşary işler ministri şeýle-de ABŞ-nyň şertnamany bozulandygyna we üç Ýewropa ýurdunyň hereketsizligine garamazdan, Eýranyň Wena gepleşiklerine ak ýürekden gatnaşandygyny we Günbatar sanksiýalary ýatyrmak we eýran halkynyň bähbitlerini we hukuklaryny bozýan öňki şygarlaryň gaýtalanmagyny bes etmek üçin hakyky başlangyjyny görkezmelidir diýdi.

Tags