Dec 25, 2021 16:03 Asia/Ashgabat

Beýik Pygamberiň (saw) adyny göterýän bilelikdäki maşkynyň metbugat sekretary: Duşmanlara bu maşkyň sargydy, kuwwatlylk, işjeň we akylly öňüni alyşy we içerki dostlaryňyza we goňşularyňyza doganlyk, parahatçylyk, durnuklylyk we asudalyk habaryny bermekdi diýdi.

Beýik Pygamberiň (saw) adyny göterýän bilelikdäki maşkynyň metbugat sekretary "Brigada generaly Abbas Nilforoşan" Eýranyň ikinji tele kanalynyň ýörite habarlar gepleşiginde, Beýik Pygamberiň (saw) adyny göterýän türgenleşiiň üstünlikli tamamlanmagyny bütin ýaragly Güýçleriň Serkerdebaşysyna, Eýranyň abraýly halkyna we bu türgenleşige gatnaşýan ähli Ynkylapçy Goragçylara we söweşijilere gutlamak bilen bu maşk, bu derejede, göwrümde we mukdarda bolmadyk iň ösen taslamalaryň biridir diýdi.

Serdar Nilforoşan şeýle-de bu maşkda, söweşiň dürli ugurlarynda iň çylşyrymly şertleri we howpuň iň ýokary derejesini taýýarladyk diýip sözlerine goşdy.

Beýik Pygamberiň (saw) adyny göterýän bilelikdäki maşkynyň metbugat sekretarynyň aýtmagyna görä, bu maşkda, dürli nokatlary we nyşanlary urmagy başarýan we demir gümmezlerden we duşmanyň goragyndan geçip bilýän dolandyrylýan raketalary ulandyk diýip beýan etdi.