Jan 23, 2022 22:45 Asia/Ashgabat
  •  Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysy meddahlaryň duşuşygynda: Millete garşy media söweşinde öz roluňyzy tapyň

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, Ahl-Baýtyň (as) wasp edýänleri bilen toparlaýyn duşuşygynda şeýle diýdiler: wasp topary düşündiriş jihadynyň merkezidir, Millete garşy media söweşinde öz roluňyzy tapyň.

yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy şu gün(ýekşenbe) hezreti patma(s.a) doglan gününiň ýyllygynda meddahlaryň(waspçylaryň) bir topary bilen geçiren duşuşygynda ol hezretiň ýokary şähsiýetiniň ýöriteliklerine şarat edip Arassalygyň ýagdaýy, Hudaý üçin işlemek we şertsiz hyzmat etmek, Mubahila meselesinde ýalan fronta garşy artykmaçlyk, Gurhanda aç-açan agzalýan Ymamyň özboluşly aýratynlyklaryndan biridir diýip beýan etdiler.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri sözüniň üstüni ýetirdi: "Taňrynyň merhemeti bilen, Yslam Rewolýusiýasynyň ýeňşinden soň Eýran jemgyýeti Fatemi boldy we soňky 43 ýylda, mukaddes goranyş döwründe, Fahrizadeh ýaly ýadro şehitleriniň we beýik alym merhum Kazemi Aştianiniň ylmy hereketler we minnetsiz hyzmatlar wagtynda,şeýle-de suw joşmalary we ýer titremeleri ýaly tebigy betbagtçylyklarda ençeme gezek gördük diýip nygtadylar.

Hezreti Fatemeh Zahra (PBUH) ähli ugurlarda, esasanam jemgyýetçilik we ynkylap hereketlerinde görelde bolmalydyr diýip Ol hezretleri belläp geçdiler.