Jan 27, 2022 13:53 Asia/Ashgabat
  • Admiral Saýýari: deňiziň bähbitlerinden peýdalanmak üçin kuwwatly bolmaly

Eýran goşunynyň ştab başlygy hemde utgaşdyryş işlero boýunça orunbasary deňiziň bähbitlerinden peýdalanmak üçin kuwwatly bolmaly diýdi.

Admiral Habibollah Saýýari Penşenbe güni, 80-nji flotuň açyk we uzak suwlara ugradylan wagtynda "Eýran bu berekedi öň ulanmadyk bolsa, imperializm we kolonial dildüwşükler sebäplidir" diiýp nygtady.

Admiral Amir Saýari sözüniň dowamynda "Güýçli deňiz güýçlerine we deňiz çäginde güýçli çykyş etmek deňizdäki çeşmeleri we energiýany ulanmagyň şertidir diýmek bilen we eger-de Eýran Yslam Respublikasynyň deňiz floty şu gün Russiýa we Hytaý bilen birlikde missiýalary ýerine ýetirýän bolsa. Eýranyň kuwwatlylygyny aňladýar " diýip beýan etdi.