Apr 20, 2022 09:41 Asia/Ashgabat
  • Ynkylap goragçylarynyň baş serkerdesi: Duşman goşun bilen Ynkylap goragçylarynyň arasyndaky agzybirlikden gorkyda we gahardadyr.

Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň baş serkerdesi, Eýran Yslam Respublikasynyň Goşunynyň Baş serkerdesi bilen duşuşygynda duşman goşun bilen IRGC-iň arasyndaky jebislikden gorkyda we gahardadyr diýdi.

Sişenbe güni Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň baş serkerdesi general-maýor Huseýin Salami Goşun güni mynasibetli Eýran Yslam Respublikasynyň goşunynyň baş serkerdesi general-maýor Seýid Abdolrahim Musawi bilen duşuşanda Eýran Yslam Respublikasynyň goşuny, giňligi we beýikligi bilen enjamlaryň we hünärleriň dürli ugurlarynda möhüm ösüşleri gazandy diýip nygtady.

general-maýor Salami şeýle-de Eýran Yslam Respublikasynyň goşunynyň gözleg we goranyş işlerine salgylanyp,goşunda öz-özüni üpjün etmek jihadynyň örän oňat we üstünlikli taryhy we prosesi bar we şonuň üçin goşundaky käbir hünärler, şol sanda howa, dikuçar we deňiz güýçleri rewolýusiýanyň şöhratly döwründe güýçli we gadymy köklere eýe, urşa garamazdan, ýöriteleşdirilen işgärler we bu bölümlere ygrarly adamlar, degişli enjamlary we kuwwatly güýjüni modern saklamak üçin çyn ýürekden we yhlas bilen işlediler diýip beýan etdi.

General Salami goşunyň we IRGC-nyň uçarmansyz howa pudagyndaky ösüşini gaty gymmatly we güýçlendiriji hökmünde häsiýetlendirmek bilen dürli tehnologiýalary bilen uçarmansyz uçarlaryň gurluşygy häzirki wagtda goşunda-da, IRGC-de-de gaty möhümdir diýdi.

Amir general-maýor Seýid Abdulrahim Musawi, ýaragly güýçleriň agzybirliginiň we duýgudaşlygynyň we integrasiýasynyň örän ýakymly we bagtlydygyny aýdyp, goşunyň goranyş we gözleg işleriniň gidişi barada şeýle diýdi: Goşunda öz-özüni üpjün etmegiň uzak taryhy bar we bu gidiş dowam edýär.