Apr 29, 2022 13:08 Asia/Ashgabat
  • Bütindünýä Al-Kuds gününiň karary: Palestina halkyna goldaw we ýasama Sionist režimine ýigrenç

Bütindünýä Al-Kuds gününde tutuş ýurt boýunça ýörişe gatnaşanlar gutarnykly karar bilen ezilen Palestina halkyna goldaw bermek bilen galp sionist režimi ýigrenýändiklerini mälim etdiler.

Şu gün (anna), 2022-nji ýylyň 29-njy aprelinde (1401-nji ýylyň 9-njy ordibeheşdi), 1443-nji ýylyň Remezan aýynyň 27-i, Halkara Kuds güni bilen gabat gelýär.

Eýran Yslam Respublikasynyň düýbüni tutujy Ymam Homeýn, Remezanyň soňky anna gününi Palestina meselesini üns merkezde saklamak we dünýä musulmanlarynyň palestinalylar bilen raýdaşlygyny yglan etmek maksady bilen Remezan aýynyň soňky anna gününi Bütindünýä Kuds güni diýip yglan etdiler.

şu gün hem tutuş Yslam Eýranyndaky adamlar, öňki ýyllardaky ýaly, Eýran Yslam Rewolýusiýasynyň beýik binagäri tarapyndan bellenen Bütindünýä Al-Kuds güni ýörişine şöhratly gatnaşmagy bilen şertnama baglaşdylar we ahyrsoňy basybalyjy sionist režimi ýigrenýändiklerini mälim etdiler. 

Tags