May 06, 2022 16:41 Asia/Ashgabat
  • General-maýor Salami: Amerikalylaryň Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusyna bolan duşmançylygy tükeniksizdir.

Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň baş serkerdesi Amerikalylaryň Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusyna bolan duşmançylygy we bu ynkylap güýjüne bolan ýigrenji hakyky we tükeniksiz meseledir diýdi.

Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň baş serkerdesi "Huseýin Salami" penşenbe güni Ymam Reza (AS) mukaddes ybadathanasynda Ynkylap goragçylarynyň milli mukaddes Guran bäsleşiginiň ýapylyş dabarasynda eden çykyşynda Sepah Pasdaran güýçlerine garşy sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň öňüni almak maksady bilen ABŞ Senatynyň Eýrana garşy ikinji meýilnamasynyň tassyklanmagyna yşarat edip Amerikalylaryň Sepah Pasdaran güýçlerini ýigrenmegi tebigy zatdyr diýdi.

Şeýle hem general-maýor Salami, Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysynyň sözlerine görä köpçülikleýin gyryş ýaragynyň yslamyň logikasynda ýeriniň ýokdugyny aýtmak bilen şübhesiz, onuň aýdanlary taktika däl-de, eýsem yslamyň buýrugydyr diýip aýtdy.