May 10, 2022 09:56 Asia/Ashgabat

Eýranyň günortasyndaky Fars welaýatynyň Sepidan şäheriniň belentlikleriniň bahar tebigaty we agdarylan çigildemleriň ösmegi bu sebite ajaýyp gözellik berendir.

EýranPress habarlar gullugynyň habaryna görä, ýaz möwsümi we agdyklyk edýän bahar howasy bilen bir wagtyň özünde agdarylan çigildemler Eýranyň dürli we daglyk ýerlerinde ösýär we dag eteklerinde, düzlüklerde we gar, derýalar we gaýalar bilen bilelikde ajaýyp gözellikleri döredýär.

Eýranda agdarylan çigildemleriň esasy mekany Zagros daglarynyň eteginde ýerleşýär we Farwardin aýynyň ahyrynda baharyň başlanmagy bilen bu seýrek ösümlik ösýär we Ordibeheşt aýynyň ahyryna çenli güllerini saklaýar.

Fars welaýatynyň Sepidan sebitinde agdarylan çigildem düzlüginiň gözelligini görmek üçin tebigaty söýýänler we jahankeşdeler bu üýtgeşik çigildem baý düzlüginden lezzet almak üçin daglyk ýerlerde gezelenç etmek kynlygyny satyn alýarlar.