May 10, 2022 19:10 Asia/Ashgabat
  • Raisiň Eýran bilen Özbegistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlag haty

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Özbegistanyň garaşsyzlygyny we gatnaşyklaryň ýola goýulmagyny iki ýurduň arasynda köpden bäri dowam edip gelýän gatnaşyklary täzeden gurmak we giňeltmek üçin bir mümkinçilik hökmünde häsiýetlendirdi.

Eýran Yslam Respublikasy 1991-nji ýylyň 25-nji dekabrynda Özbegistanyň garaşsyzlygyny ykrar etdi we 1992-nji ýylyň 10-njy maýynda iki ýurduň arasynda syýasy gatnaşyklar ýola goýuldy.

Prezidentiň maglumat merkeziniň beren habaryna görä, Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ybraýym Raisi sişenbe güni Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýewi diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy mynasybetli gutlamak bilen Eýran Yslam Respublikasy bilen Özbegistan Respublikasynyň iki gadymy topragynyň halklaryny sansyz umumy taryh, medeniýet, ýatlamalar we ynançlar birleşdirýär diýdi.

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti şeýle-de begenç bilen, Eýran bilen Özbegistanyň arasynda gatnaşyklar ýola goýlaly bäri, iň ýokary derejedäki syýasy alyş-çalyş söwda we ykdysady gatnaşyklaryň giňelmegine we iki dost ýurduň arasynda adam we medeni gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna sebäp boldy diýip nygtady.

Ýene bir habara görä, Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti, Gyrgyzystanyň prezidentini we halkyny gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlamak bilen Eýran-Gyrgyzystan gatnaşyklarynyň giňelmegiň netijesi, dürli derejedäki 120 hyzmatdaşlyk resminamasyna gol çekilmegidir diýdi.

Iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ybraýym Raisi sişenbe güni Gyrgyzystanyň prezidenti Sadeir apaparowy gutlaýan sargydynda Gyrgyzystanyň garaşsyzlygynyň yglan edilmegi sebitiň gadymy taryhyndan we medeniýetinden gözbaş alyp gaýdýan iki halkyň arasynda köpden bäri dowam edip gelýän gatnaşyklarda täze tapgyra gadam basandygyny aýtdy.

Tags