May 21, 2022 13:07 Asia/Ashgabat
  • Türkmenistanyň Eýrandaky ilçisiniň orunbasary Magtymguly Pyraga bagyşlanyp geçirlen dabara babatly minnetdarlygyny bildirdi

Türkmenistanyň Eýrandaky ilçisiniň orunbasary Atamyrat baýramow türkmeniň baýik şahyry Magtymguly Pyraga bagyşlanyp geçirlen dabara babatly minnetdarlygyny bildirdi.

Atamyrat Baýramow Tähranda Magtymguly Pyraga bagyslanyp geçirilen yygnakda Türkmen şahyrynyň we akyldarynyň paýhasly eserleri dünýä medeniýetinde gymmatly hazyna öwrülýär Gündogaryň akyldary hökmünde Magtymguly Pyragynyň ady we garaýsy bütin dünýäde meşhur we hormatlanýar dirdi.

 ol şeyle-de Beýik akyldar Magtymguly Pyragynyň goşgularynyň dünýäde täsiri barada gürrüň edilýändigi diýseň öwgä mynasypdyr diyip sözune goşdy.

aýtmak ýerli Eýranyň dürli şährerinde we obalarynda şol sanda Magtymguly Pyragynyň aramgasiniň jaýynda ol beýik şahyryň doglan gününiň 289-njy ýyllygynya bagyşlanyň ýörite dabara geçirildi we oňa Eýranyň we Gülüstan welaýatynyň ýokary derejeli resmileri. ulamalar şeýle-de Türkmenistanyň Eýrandaky ilçisi Ahmat Gurbanow dagylar gatnaşdylar.

Tags