May 22, 2022 16:20 Asia/Ashgabat
  • Mohber: Eýran bilen Gazagystanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmekde we çuňlaşdyrmakda çynlakaý we gowy erk bar

Eýran Yslam Respublikasynyň prezidentiniň Birinji orunbasary Gazagystanyň Söwda we konwergensiýa ministri bilen bolan duşuşygynda iki ýurduň arasyndaky söwda we ykdysady gatnaşyklaryň ösmeginiň iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmekde we çuňlaşdyrmakda çynlakaý we gowy erk görkezýändigini aýtdy.

Eýran bilen Gazagystan hyzmatdaşlygy we ykdysady gatnaşyklary giňeltmek üçin şu wagta çenli birnäçe şertnama gol çekdiler.

Eýran Yslam Respublikasynyň resmilerii Gazagystan bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňelmegini hemişe nygtaýarlar.

EýranPress habar gullugynyň habaryna görä, şu gün (ýekşenbe) Eýranyň birinji wise-prezidenti "Muhammet Mohber" Gazagystanyň Söwda we konwergensiýa ministri "Baghit Soltanow" bilen duşuşyp, Iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çuňlaşdyrylmagynda bar bolan päsgelçilikleriň we meseleleriň çözülmelidigini aýtmak bilen hususy pudagyň we Eýranyň we Gazagystanyň işewür adamlarynyň alyp barýan işleri we özara hyzmatdaşlygy iki ýurduň arasyndaky söwda gatnaşyklarynyň göwrümini ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnap biler diýdi.

Mohber şeýle-de iki ýurduň azyk howpsuzlygyny üpjün etmekde we transport nukdaýnazaryndan sebit merkezine öwrülmek mümkinçiliginiň bardygyny aýtmak bilen gümrük hyzmatdaşlygyny giňeltmek we iki ýurduň arasyndaky eksport we import mukdaryny artdyrmak bu uzak möhletli gatnaşyklara we maksada ýetmek üçin gowy başlangyç bolup biler diýdi.

Gazagystanyň Söwda we konwergensiýa ministri hem Eýran hökümetiniň goňşuçylyk gatnaşyklaryny giňeltmek bilen goňşulary bilen gatnaşyklary giňeltmek baradaky daşary syýasatyny garşy alyp syýasy we ykdysady gatnaşyklaryň giňelmegi, şeýle hem şu ýylyň birinji çärýeginde Eýran Yslam Respublikasynyň we Gazagystanyň hökümetleriniň arasynda söwda mukdarynyň ep-esli ýokarlanmagy iki ýurduň maksatlarynyň we strategiýalarynyň laýykdygyny görkezýär diýdi.

Soltanow, Eýran bilen Gazagystanyň arasynda ýük we ýolagçy gatnawyny ösdürmegiň möhümdigine yşarat edip: Eýran hökümetiniň goldawy bilen demirýol, ýol we howa hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça gowy gepleşikler geçirildi we bu maksatlara ýetmek Eýran bilen Gazagystany iki möhüm sebit oýunçysyna öwrüp biler diýdi.