Jun 03, 2022 21:59 Asia/Ashgabat

Yslam Oýanmasy boýunça Bütindünýä Assambleýasynyň Baş sekretary, sebitdäki halkyň garşylygyny Ymam Homeýniniň (RA) oýanmak we galkynyş hereketiniň dowam etmeginiň alamaty hasaplady.

Ertir (şenbe) 1401-nji ýylyň 14-nji Hordady (2022-nji ýylyň 4-nji iýuny), Eýran Yslam Respublikasynyň düýbüni tutujy Ymam Homeýniniň (RA) aradan çykmagynyň ýyl dönümidir.

EýranPress habar gullugynyň habaryna görä, "Ali Akbar Welaýati" anna güni Yslam Rewolýusiýasynyň düýbüni tutujy Ymam Homeýniniň (RA) aradan çykmagynyň ýyl dönümine gatnaşýan daşary ýurtly myhmanlaryň simpoziumyna beren sargydynda Ymam Homeýnini (RA) diňe bir Eýrany sütemkärleriň we zalymlaryň boýnundan azat etmän, eýsem dünýäde erkinlik we adalat gözleýän musulman halklary üçin özboluşly we ajaýyp nusga boldy we "Yslam respublikasynyň gündogara ýokwe günbatara ýok" şygary bilen dünýä arenasynda Yslam garşylygy we Päk Muhammadan Yslamyň fronty ady bilen täze güýç döredildi diýdi.

Welaýati sözüniň dowamynda Ymam Homeýniniň (ra) ýoly we mekdebi aradan çykandan soň Beýik Aýatolla Hameneýi Hezretleri tarapyndandowam etdi we has gülläp ösmek bilen ýagtylanyp  öňe barýandyr diýdi.

"Ali Akbar Welaýati" şeýle-de Yslam dünýäsiniň ilkinji meselesi hökmünde Palestina meselesini goldamak, Ýemeniň, Bahreýniň, Owganystanyň we beýleki musulman ýurtlarynyň ezilen halkyny goramak Yslam dünýäsiniň möhüm we strategiki nokatlaryndan biridir we ezijileriň meýilleşdirilen meýilnamalara we dildüwşüklere garşy durmak we musulman ýaşlary oýandyrmak Yslam dünýäsiniň ähli akyldarlarynyň we elitalarynyň borjydyr diýdi.