Jun 07, 2022 17:18 Asia/Ashgabat
  • Goşunyň gury ýer güýçleriniň serkerdesi: Her ýalňyşlyk bilen Tel Awiwi we Haýfany ýok ederis

Eýran Yslam Respublikasynyň Goşunynyň gury ýer güýçleriniň serkerdesi Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysynyň buýrugy bilen haýsydyr bir ýalňyşlyk bilen Tel Awiwi we Haýfany ýok ederis diýdi.

Eýran Yslam Respublikasynyň Ýaragly Güýçleri soňky ýyllarda dürli ösen harby enjamlary öndürmekde we ösdürmekde üstünlik gazanandyrlar.

Ýaragly güýçleriň dürli görnüşli uçarmansyz uçarlary gurmakda we enjamlaşdyrmakda gazanan üstünlikleri hem möhüm ähmiýete eýedir.

IRNA habar gullugynyň habaryna görä, goşunyň gury ýer güýçleriniň serkerdesi "Brigada generaly Amir Kiomars Heydari" şu gün (sişenbe) Ymam Reza (AS) bazasynda goşun güýçlerine irden: Bberen gürrüňlerinde bu enjamlaryň hemmesi, Yslam Rewolýusiýasynyň duşmanlarynyň samsyk çozuşyna jogap bermek üçindir diýdi.

Brigada generaly Amir Kiomars Heydari Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysynyň buýrugy bilen haýsydyr bir ýalňyşlyk bilen Tel Awiwi we Haýfany ýok ederis diýdi.

Goşunyň gury ýer güýçleriniň serkerdesi şeýle hem Sionist režimiň musulmanlaryň ýerlerini basyp alandygyny, ýöne geljek 25 ýylda bu ýerler Yslamyň gujagyna gaýdyp geljekdigini aýtdy.

Brigada generaly Amir Heýdari şeýle-de: Häzirki wagtda Eýran Yslam Respublikasynyň goşunynyň harby, goranmak we desgalary duşmanlaryň gözlerine tiken bolup çümendir diýdi.

Tags