Jun 21, 2022 20:24 Asia/Ashgabat
  • general-maýor Seýid yahýa Rahim Safawi: Düzgüniň esasy we üýtgemeýän maksady howpsuzlygy we milli bähbitleri goramakdyr

Ýaragly Güýçleriň Baş serkerdesiniň geňeşçisi, Eýran Yslam Respublikasynyň esasy we üýtgewsiz maksady milli howpsuzlygy we bähbitleri goramakdyr diýdi.

Ýaragly güýçleriň baş serkerdesiniň geňeşçisi we Tährandaky Sarollah bazasynyň ilkinji serkerdesi, baş serkerde Yslam Rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri Aýatolla Hameneýi Hezretleri tarapyndan Tähranda Sarollah bazasyny döretmek baradaky kararyň 30 ýyllygyny bellemek we Bu karargähiň şehitleriniň maşgalalaryny öwmek dabarasynda eden çykyşynda her bir düzgüniň esasy we üýtgemeýän maksady, duşmanlaryň dildüwşüklerine we gahar-gazabyna sezewar bolan howpsuzlygy we milli bähbitleri we gymmatlyklary goramakdyr diýdi.

Sarollah bazasy Tährandaky Ynkylap goragçylarynyň bazalarynyň biridir, wezipesi paýtagtyň we Tähran welaýatynyň beýleki şäherleriniň howpsuzlygyny dolandyrmak.

General-maýor Seýid yahýa Rahim Safawi Tährandaky Sarollah bazasyny IRGC-iň iň möhüm bazalarynyň biri diýip atlandyrmak bilen Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň möhüm wezipesi, Yslam Rewolýusiýasyny we Yslam Respublikasynyň mukaddes ulgamyny goramakdyr, ilkinji we iň möhüm wezipe halky, jemgyýeti, topragy we düzgüniň merkezini goramakdyr we Sarollah bazasy Tähran welaýatynda halk üçin dowamly howpsuzlygy üpjün etmelidir diýdi.