Jun 27, 2022 15:22 Asia/Ashgabat
  • Amir Abdullahian Al-Kazemi bilen duşuşygynda: Eýran sebitdäki meseleleriň çözgüdini sebitiň içinden bilýär

Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Huseýin Amir Abdullahian ýekşenbe güni agşam Tähranda Yragyň premýer-ministri Mostafa Al-Kazemi bilen duşuşyp, Eýranyň sebitdäki meseleleriň çözgüdini sebitiň içinden bilýändigini aýtmak bilen Yragyň gepleşik elementini güýçlendirmek ugrundaky tagallalaryna we sebit deňlemesinde we Eýran Yslam Respublikasy bilen Saud Arabystanynyň arasyndaky gepleşiklerde döredijilikli roluna ýokary baha berdi.

Şu wagta çenli Yragyň paýtagty Bagdatda Eýran bilen Saud Arabystanynyň arasynda bäş tapgyr gepleşik geçirildi. Eýran Yslam Respublikasy bilen Saud Arabystanynyň Bagdatda ýokary wekilleriniň arasynda geçirilen gepleşikleriň bäşinji tapgyrynda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň täzeden başlamagy üçin has anyk düşünje berildi.

Al-Kazemi düýn, ýekşenbe güni Saud Arabystanyndan Tährana, Eýran Yslam Respublikasynyň işgärleri bilen duşuşmak we gürleşmek üçin ýokary derejeli delegasiýanyň başynda geldi.

"Amir Abdullahian" Al-Kazemi bilen duşuşygynda Eýran Yslam Respublikasynyň sebit üçin diňe gowy zat isleýändigini we Eýranyň we Saud Arabystanyň ilçihanalarynyň iki ýurduň paýtagtynda açylmagyny goldaýandygyny aýtdy.

Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri Ýemende ýaraşygyň döredilmegine ünsi çekdi we Eýranyň ýaraşygyň dowam etdirilmegini goldaýandygyny we Ýemendäki gumanitar gabawyň soňlanmagynyň zerurdygyny aýtdy.

"Hosseýn Amir Abdullahian" bu duşuşykda Eýran bilen Müsüriň arasyndaky umumylyklara ünsi çekdi we sebitiň we yslam dünýäsiniň bähbidi üçin Tähran bilen Kairiň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmaga çagyrdy.

Yrak premýer-ministri bu duşuşykda sebitdäki wakalarda we Yraga ýakynlykda Eýran Yslam Respublikasynyň pozisiýasyna we ornuna ünsi çekdi we şeýle diýdi: “Yrak, Eýran Yslam Respublikasy bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge çynlakaý çemeleşýär we sebitde köşeşdiriji rol oýnamagyny dowam etdirýär.

"Mustafa al-Kazemi", gatnaşyklaryň hemmetaraplaýyn ösmegine we bolup biljek päsgelçilikleri aýyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi we sebitdäki gepleşikleri we hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin tagallalary dowam etdirjekdigini aýtdy.