Jul 03, 2022 15:07 Asia/Ashgabat

Şenbe güni irden Eýranyň günortasyndaky Hormozgan welaýatynda 6.1 ýer titremesinden soň ýer titremesinden ejir çeken adamlara kömek bermek işleri dowam etdirilýär.

Hormozgan welaýatynda ýer titremesinden ejir çeken sebitleriň biri bolan Saýeh Hwoş obasynyň EýranPress habarlar gullugynyň howa suratlary bu obanyň ýaşaýjylarynyň öýleriniň weýran bolandygyny we günortanyň yssysynda bu obanyň ýaşaýjylary salkyn gaçybatalga we durmuşyň esasy we derrew zerurlyklaryna mätäçdigini görkezýär.

Eýranyň içeri işler ministri "Ahmad Wahidi" şenbe güni agşam Hormozgan welaýatynda ýer titremesinden ejir çeken sebitlere baryp gördi we ýer titremesinden ejir çeken sebitleriň ýaşaýjylary üçin zerur bolan ähli desgalaryň üpjün edilmelidigini aýtdy.

Saglygy goraýyş, bejeriş we lukmançylyk bilim ministri "Bahram Ainollahi", Hormozgan welaýatynyň ýer titremesinden ejir çeken sebitlerine baryp görende ýer titremesinde ejir çekenleriň yssy urmagyndan alada galýarys we bu meseläni çözmek üçin koneks iberilýär diýip aýtdy.

Ykdysadyýet we maliýe ministri "Ihsan Handozi" hem Hormozgan welaýatynyň ýer titremesinden ejir çeken sebitlerde adamlara ýetirilen zyýanyň barlanmagyny isledi.

Eýranyň dürli sebitlerinden gelen ähli adamlar we kömek güýçleri Hormozgan welaýatynda ýer titremesinde ejir çekenlere 6.1 ball ululykda bolup geçen zyýanly täsirleri azaltmak üçin besij bolandyrlar.