Jul 27, 2022 13:44 Asia/Ashgabat

Eýranyň nebit ministri Eýran Yslam Respublikasynyň hökümetiniň öňde goýan maksatlaryna laýyklykda ýakyn ýyllarda Azadegan nebit ýatagyndan günde 570 müň barrel nebit çykarylar diýip habar berdi.

Häzirki wagtda Eýranyň Azadegan nebit ýatagyndan gündelik çykarylyşy bir günde 190 000 barreldir.

Dünýädäki iň uly bilelikdäki nebit ýataklaryndan biri bolan Azadegan nebit ýatagy, Eýranyň günorta-günbatarynda, Eýran bilen Yragyň serhedinde ýerleşýär.

Azadegan meýdanynyň ululygy sebäpli ösüşi Demirgazyk we Günorta Azadegan iki bölege bölündi.

EýranPress habar gullugynyň habaryna görä, Eýranyň nebit ministri "Jawad Oji" çarşenbe güni žurnalistleriň arasynda eden çykyşynda soňky dört aýda, Eýranyň talaplaryny ýygnamak geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende has ýokary boldy we nebit talaplaryny, gaz kondensatlaryny we gaz eksportyny satmak we ýygnamak 55% ösdi diýdi.

Şeýle hem, Eýranyň nebit ministri, nebit pudagynyň tenderlerine 20% -den pes maýa goýumlaryny çekmek üçin Eýran hökümetiniň tassyklamagyna yşarat edip bu maksada ýetmek üçin gaz we nebit kondensaty şertnamasyny tenderde goýmak tassyklandy diýdi.