Aug 06, 2022 15:44 Asia/Ashgabat
  • General-maýor Salami: Sionist režimi dargap barýar

Yslam Ynkylabynyň Sepah Pasdaran güýjüniň baş serkerdesi Sionist režimiň çökmegi yzyna gaýdyp bolmajak ýoldyr diýdi.

"Sepah News" -yň habaryna görä, Yslam Ynkylabynyň Sepah Pasdaran güýjüniň baş serkerdesi general-maýor Hoseýin Salami, Palestina Yslam Jihad Hereketiniň Baş sekretary Ziad Nahale bilen bolan duşuşygynda Yslam dünýäsiniň esasanam garşylyk meýdanynyň häzirki ýagdaýyny aýratyn diýip  suratlandyrmak bilen Eýran halky üçin Palestinanyň erkinligi Islegden aşa belli bir strategiýadyr diýdi.

Yslam Ynkylabynyň Sepah Pasdaran güýjüniň baş serkerdesi şeýle-de palestinalylaryň garşylyk görkezijileriniň kuwwatynyň ýokarlandygyny nygtap häzirki wagtda palestinaly garşylygyň güýji geçmiş bilen deňeşdirilende ösendir we potensialy we hakyky mümkinçilikleri bilen uly söweşleri dolandyrmak ukybyny tapandygyny görkezýär diýip nygtady.

General-maýor Salami düýn onlarça adamyň esasanam ezilen we bigünä çagalaryň şehit bolmagyna ýa-da ýaralanmagyna sebäp bolan Gazadaky sionist režimeiň agressiw we jenaýatçylykly hereketini ýazgarmak bilen şübhesiz, palestinanyň yslam çydam toparynyň bu jenaýata garşy çalt garşylyk görkezmegi garşylyk döwründe güýç gazanmagyň täze bölüminiň gazanylandygyny görkezýär we Sionistler soňky jenaýat üçin ýene bir agyr töleg tölejekdirler diýdi.

Palestina Yslam Jihad Hereketiniň Baş sekretary, Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysynyň pozisiýalaryna we görkezmelerine we Eýran Yslam Respublikasynyň Palestina halkynyň garşylygyna we intifadasyna berýän goldawyna ýokary baha berip Eýran Yslam Respublikasynyň ABŞ-a we sionist režime garşy durmagy we gapma-garşylygy palestina halkyny begendirýär we palestinaly söweşijileriň we mujahidleriň kuwwatyny ýokarlandyrýar diýip aýtdy.

Tags