Aug 08, 2022 22:00 Asia/Ashgabat
  • Ýazd-de ýas çärelerde 500 daşary ýurtly syýahatçynyň bolmagy

Eýranyň merkezinde bolan Ýazd welaýatynyň medeni miras, syýahatçylyk we senetçilik baş müdiri Tasua we Aşura günleri bilen bir wagtyň özünde Ýazd welaýatynda Muharram aýynyň dini we ruhy däp-dessurlarynda 500-den gowrak daşary ýurtly syýahatçynyň bardygyny habar berdi.

EranPress habar gullugynyň habaryna görä, Ýazd welaýatynyň medeni mirasy, syýahatçylygy we senetçiligi boýunça baş müdir Ahmed Ahundi: Dini gezelenç görnüşinde daşary ýurtly syýahatçylar Üç günläp Ýazdyň dürli şäherlerinde Muharram aýynyň ýörite däp-dessurlaryny baryp gördüler.

Ahundiň aýtmagyna görä, Awstriýa, Russiýa, Ispaniýa, Hytaý we Latyn Amerikasynyň käbir ýurtlary we ş.m. ýaly dünýäniň 15 ýurdundan gelen daşary ýurtly syýahatçylar Takaýa we Hosseiniyehlere gatnaşmak bilen Ýazd halkynyň ýas usuly we däp-dessurlary bilen ýakyndan tanyş bolýarlar.