Aug 15, 2022 10:50 Asia/Ashgabat
  • Şehit Sardar Soleýmanyň Liwanly frontdaşynyň dilinden aýdylmadyk hekaýalary

Şehit Sardar Soleýmanyň çydam okundaky roly we ähmiýeti hiç kimden, dostdan ýa-da hatda duşmandan gizlenmeýär .

 

 Şehit Sardar Soleýmanyň garşylyk okundaky roly we ähmiýeti hiç kimden, dostdan ýa-da hatda duşmandan gizlenmeýär we bu şehidiň jaýlanma myrasymynda onlarça million eýran halkynyň bolmagy onuň rolunyň we ornunyň  Eýran halkynyň ýanynda beýikligini gşrkezýär.

Sionist režime garşy, şeýle hem takfiri hereketlerine we toparlara garşy garşylyk okunyň gaýtalanýan ýeňişleri sebitiň we hatda dünýäniň harby we syýasy deňlemelerinde roluny we ornuny görkezýär. Şeýle-de bolsa, wagtyň geçmegi bilen şehit Sardar Soleýmanyň häsiýetiniň we goranyş ukybynyň beýleki taraplary ýüze çykýar.

Haj Kasem Soleýmanyň frontdaşy Hizbullanyň lideri Seýid Hasan Nasrallah, "Ol biziň bilen boldy" dokumental filminde Liwanyň Hizbullahynyň 2006-njy ýyldaky söweşiniň  33 günlik taryhy ýeňşi wagtynda şehit Sardar Soleýmanyň rolunyň beýleki taraplaryny düşündirdi.   (13-nji awgust) Eýranyň “1-njy” teleýaýlymynda efire berlen bu dokumental filmde; Liwanyň Hizbullasynyň Baş sekretary, Liwanyň Hizbullasynyň Ysraýyl goşunyndan üstün çykmagyna ýol açan faktorlary düşündirdi, arap goşunlary ýeke ýa-da hyzmatdaşlyk edip Ysraýyl goşunyna üstün çykmagy  başarmapdy.

Bu gürrüňlere görä, bu ýeňiş, ilkinji nobatda, çydam liderleriň paýhaslarynyň netijesi boldy. Şonda şehit bolan Sardar Soleýmany ýaly çydamyň ýolbaşçylary basypalyjy režiminiň 2000-nji ýyldaky ýeňlişe ýol bermejekdigi we öz wagtynda giň gerimde Liwana hüjüm edip, basyp aljakdygy barada netijä geldiler.

Şundan ugur alyp, Hizbullany güýçlendirmek we her dürli täze goranyş ýaraglary bilen enjamlaşdyrmak Hizbullahyň gün tertibine girizildi we şehit Sardar Soleimani jogapkärçiligi öz üstüne alypdy. Şol bir wagtyň özünde, Hizbullah Sionist režimi birtaraplaýyn yza çekilenden soň bu režimiň türmelerinde galan Liwanly we Palestinaly tussaglary boşatmak üçin meýilnama taýýarlaýardy we 33 günlük  Uruş zerur pursat berdi. Ol ýesirleriň Hizbullahyň eline berilmegini üpjün etdi we hakykatda olary boşatmak bilen Hizbullah harby ýeňişden başga-da täze syýasy ýeňiş gazandy we şol bir wagtyň özünde Liwanyň Hizbullahy bilen Palestina halkynyň arasynda täze köpri bolup palestinanyň çydam hereketleriniň arasynda agzybirlik we raýdaşlyk döredildi.  

 

Tags