Aug 17, 2022 11:24 Asia/Ashgabat
  • Ýewropa Bileleşigi tarapyndan teklip edilen tekste Eýranyň beren jogaby

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan teklip edilen tekstine Eýran Ýslam Respublikasy jogap berdi.

  Eýran Yslam Respublikasy Wena şertnamasynyň soňky taslamasy bilen baglanyşykly gepleşikleriň Ýewropa koordinatoryna ýazmaça jogap berdi.

Eýranyň Daşary işler ministri Huseýin Amir Abdollahiýan duşenbe güni Eýranyň jemleýji jemini Ýewropa koordinatoryna berjekdigini aýtdy we: "ABŞ real we hakykatlara görä hereket etse, ylalaşyk gazanylar we ABŞ çeýeligi görkezmese, biz has köp gürleşmeli bolarys diýip aýtdy.

Amir Abdollahiýan, Amerikan tarapynyň Wenada geçirilen soňky gepleşiklerde iki meselede dilden çeýeligini beýan edendigini aýtdy ýöne tekste öwrülmeli we kepillikler meselesine gaýdyp gelýän üçünji sanynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň zerur kepilligi we çeýeligi we realizmi bolmaly diýip nygtady.

Şeýle-de bolsa, duşenbe güni käbir talaplary gaýtalamak bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary sanksiýalary ýatyrmak baradaky gepleşiklerde jogapkärçilikden gaça durmak tejribesini ýene bir gezek başlady. ABŞ-nyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary "Ned Praýs" metbugat ýygnagynda ABŞ-nyň ýadro ýlalaşygynda ýagdaýynyň häzirki günäkäri hökmünde öňki ýalňyşlyklarynyň öwezini dolmalydygyny göz öňünde tutman   ,bu ýlalaşyga Ikitaraplaýyn dolanmagyň ýeke-täk ýoly ýadro şertnamasynda Tähranyň ýadro ýlalaşygyndan başga talaplaryny ýatyrmalydygyny nygtady.

Şol bir wagtyň özünde, Praýs şowsuz syýasatlary dowam etdirmek üçin ABŞ-nyň iň ýokary basyşy hakda Eýrana haýbat atdy, eger Eýran ýadro şertnamany doly durmuşa geçirmäge taýýarlyk görmese, sanksiýalarymyzyň berk ýerine ýetirilmegini dowam etdirmäge taýýardyrys we beýleki diplomatik basyşlary ulanarys diýip Praýs aýtdy.

ABŞ-nyň Daşary işler ministrliginiň metbugat secretary hem Waşingtonyň şertnamanyň taslamasy bilen baglanyşykly ÝB-niň daşary syýasat işgärine öz jogabyny iberjekdigini aýtdy.

Wenada (4-nji awgust) geçirilen sanksiýalary ýatyrmak boýunça iň soňky tapgyrdan öň Ýewropa Bileleşiginiň daşary syýasat işgäri Josep Borrell ýadro şertnamany dikeltmek üçin tekst taslamasyny taýýarlandygyny habar berdi. Ýewropanyň ýokary derejeli diplomaty özi tarapyndan taýýarlanan tekstiň "iň oňat şertnama" bolandygyny we indi kararlaryň kabul edilmelidigini öňe sürüpdi.

 

 

 

Tags