Aug 30, 2022 16:37 Asia/Ashgabat
  • Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli ýolbaşçysy: Halk ähli hadysalarda we wakalarda

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri: Halk ähli hadysalarda we wakalarda "rewolýusiýanyň taryhynyň baş gahrymany" boldylar we bu hakykat sapak bolup, ähli döwlet işgärlere bu halka nähili garamalydygyny görkezýär diýdiler.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri Aýatolla Hameneý Hezretleri sişenbe güni prezident we hökümet wekiliýetiniň agzalary bilen bolan duşuşygynda hökümetiň bir ýylda gazananlaryny düşündirdi we ykdysady meseläniň ileri tutulýan ugurlaryny goşmak bilen möhüm teklipleri berip şeýle diýdiler: "Ynkylap döwründe milletiň umumy tolgunmasy", "Rewolýusiýanyň beýikliginiň öňünde ulumsylygyň haýran galmagy", "Global zulum edýänleriň yzygiderli duşmançylygy", "Saddamyň howa hüjümlerine garşy ýurduň we paýtagtyň goragsyzlygy", "Terrorçylaryň tutuş ýurtda ýaýramagy we Ynkylapyň ilkinji ýyllarynyň durnuksyzlygy"," rewolýusiýadan soň dürli hökümetleriň we mejlisleriň çykyşlary"," mukaddes goranyş we beýleki frontlarda Duşmanlara garşy milletiň aýgytly bolmagy" we " dürli ýörişlerde we dabaralarda halkyň haýran galdyryjy bolmagy " elmydama jemgyýetiň aňynda ýatda saklanmaly meseleleriň arasynda bolmalydyrlar.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary ýolbaşçysy halkyň umydyny we ynamyny dikeltmegi hökümetiň iň möhüm üstünligi hasaplamak bilen adamlar hökümetiň meýdanyň ortasynda durýandygyny we işlemek we meseleleri çözmek we olara hyzmat etmek bilen meşgul bolýandygyny görýärler we bu hakykat köpçüligiň umydyny we ynamyny dikeldendir, elbetde, bu tagallalar käbir ugurlarda üstünlikli boldy we käbir ugurlarda entek zerur netijelere ýetmedi diýip beýan etdiler.

Aýatolla Hameneýi Hezretleri şeýle hem "jemgyýeti başgalaryň kararlaryna we hereketlerine garaşmakdan daşlaşdyrmak", "ýurdy sowatmakdan gaça durmak" we "içerki mümkinçiliklere ähmiýet bermek" ýerine ýetiriji häkimiýetiň üstünliklerinden diýip atlandyrdylar.

Hezretleri şeýle-de 13-nji hökümeti "jogapkär" hasaplamak bilen "Daşary syýasat we medeniýet babatynda gowy çemeleşmeler" we "adalat gözlemek, ezilenlere goldaw bermek, aristokratiýa we ulumsylyga garşy göreş ýaly şygarlary görkezmek" hökümetiň görnükli nokatlarydyrlar diýip aýtdylar.

Aýatolla Hameneýi Hezretleri "nebiti gaýtadan işleýän zawodlaryň gurluşygyny", "dag-magdan pudagynda goşmaça gymmatlyklar zynjyrynyň tamamlanmagyny we çig nebit söwdasynyň öňüni almagyny", "halkara transport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak üçin möhüm demirgazyk-günorta we gündogar-günbatar ugurlarynyň tamamlanmagyny" şeýle hem aragatnaşyk ýollary we ulag we içerki transport " we "deňziň ornuny tutup bolmajak kuwwatyny ulanmagy ösdürmekligi" bellemek bilen ýurtdaky ägirt uly tebigy we adam mümkinçilikleriniň biderek bolmagyna ýol bermäň diýip sözlerine goşdylar.