Sep 08, 2022 05:45 Asia/Ashgabat
  • Hubralar mejlisiniň jemleýji beýany / Palestina; Yslam dünýäsiniň ilkinji meselesi

Eýranyň ýolbaşçy boýunça Hubralar mejlisi 10-njy resmi ýygnagynyň ahyrynda Palestina we Kuds Şerif meselesiniň henizem Yslam dünýäsiniň ilkinji meselesi bolandygyny mälim etdi.

IRNA-nyň habaryna görä, bu beýannamada Eýranyň ýolbaşçy boýunça Hubralar mejlisi käbir Yslam ýurtlarynyň  sionist režimi bilen gatnaşyklarynyň kadalaşmagyny ýazgarmak bilen, bu hereket yslam ymmatynyň bähbitlerine garşydyr oňa görä Sionist režimiň yslam ymmatynya aralaşmagynyň öňüne geçilmelidir we oňa garşy çydam toplumyny daýandyrmalydyr we Ýemen, Liwan, Siriýa we Owganystan ýaly musulman ýurtlary goldamak dini borç we äsgermezlik edip bolmajak zerurlykdyr diýip yglan etdi.