Sep 20, 2022 09:38 Asia/Ashgabat

Ymam Huseýin(a.s)iň zyýaraty üçin Kerbela saparyna giden hanym Zeýnab Hbibli bilen söhbetdeşligiň dowamy:

Özüm ruhany we ahun ojagynda önüp ösen adam oňa göra ähle- beýt-e we ymamlara ýörite yhlasymyz bar. (Kümmet-de)Ymamzada Ýahýa Ibn Zeýdiň aramgasiniň ýakynynda 30 ýyl bäri ýaşap ýöris. Öz dileglerimiz-de Ymamzada ýahýa Ibn Zeý-di Maşat-da Ymamrezany we Kerbelada Ymam Huseýini çagyrýarys. Köp dileglerimiz hem kabul boldy şu esasda 40 gün mundan ozal Ýürek operasiýasyny başdan geçiren enem bu gün ýagdaýy gowlaşyp biz bilen kerbela saparyna gelip başardy we piýada Abulfazl(a.s) we Ymam Huseýin(a.s0iň zyýaratyna gelip başardy. 1395-nji ýylda çüýjükligim döwüldi we mundan ozal Kümmet-de bi köçäni hem ýöräp bilmezdim ýöne bu saparda asla agrynyň nämedigini bilmedim.

Arbaein ýol ýörişi näme zady siziň ýadyňyza berýär?

Arbaein ýol ýörişi wasp edip bolmajak ysnyşyk mümkinçiligidir.  Bir maksada ýetmegi özüňe makul bilýärsiň emma şol maksada ýeten mahalyň özüňi hemme çäkliklerden halas duýýarsyň. Arbaein ýol ýörişligi bütin dünýä musulmanlaryň birleşigi üçin bir mümkinçilikdir. Biz bu ýerde şaý bolsun ýada sünni hemmämiz bir-birimiziň ýanynda. Bir sünni adynda Yrak ýurdunda özüni keseki höküminde görmeýärin. Bir sünni zyýaratçy adynda Yraklylar tarapynda ýagşy garşy alyndym. Şaý bolsun ýada sünni tapawuty ýok, bu ýerde mezhep öz manysyny ýitirýär. Bu ýerde diňe yslam dini görnüşe goýulýar, yslam agzybirligini Arbaein-de görüp bolýar.