Sep 21, 2022 16:09 Asia/Ashgabat
  • Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri: Yragyň Eýrana garşy alyp baran söweşi, eziji düzgüniň imperiýa strategiki syýasatynyň netijesidir

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri, Yragyň Eýrana garşy alyp baran söweşi, eziji düzgüniň Yslam respublikasy we Eýran halky bilen duşmançylykda alyp barýan imperialistik strategiki syýasaty netijesinde atlandyrdylar.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneýi Hezretleri sözüniň dowamynda dünýä güýçleriniň hyjuwly we kuwwatly Saddam-a giňişleýin goldaw bermegine garamazdan, "Ynkylapyň gaýnap duran güýji, Ymam Homeýniniň (RA) iň täsirli ýolbaşçylygy we Eýran halkynyň asylly we ajaýyp aýratynlyklary" bolan üç elementiň saýasynda, uruş kesgitli we uly howpdan uly pursata öwrüldi diýdiler.

Eýran güýçleriniň baş serkerdesi Mukaddes Goranyşy şu gün we ýurduň geljegi üçin tolgundyryjy, manyly we peýdaly waka diýip atlandyrdylar we Günbatar tarapyndan ýola berilen uruş barada çap edilen resminamalara salgylanmak bilen Eýrana garşy uruşyň dünýä hökümdarlarynyň Yslam Rewolýusiýasynyň ýeňşine bolan tebigy reaksiýasydy we Eýran halkynyň rewolýusiýasy diňe bir garaşly we pasyt ulgamyň ýeňilmegi ýa-da  Amerika we ulumsylyga bölekleýin zarba däldi eýsem Has dogrusy agalyk ediji imperiýa üçin howp bolupdy we Günbataryň we Gündogaryň ulumsylary bu howpuň çuňlugyna göz ýetirip, Saddamy Eýran halkyna garşy söweş gurmaga öjükdirdiler      diýip beýan etdiler.

Aýatolla Hameneýi Hezretleri Eýrana garşy goýlan söweşiň maksadynyň, Eýran halkynyň sargydynyň we täze sözleriniň şol sanda Amerikadan gorkmazlygy ýaly beýleki ýurtlara ýaýramagynyň öňüni almakdygyny we zalymlaryň we global parh goýmalaryň garşysynda berk durmakdygyny aýtmak bilen garaşsyz we ylham berýän syýasy ulgamyň döremegi olda Amerikanyň umyt we açgözlük nokady hasaplanýan ýurtda Amerika we hökümdarlar üçin asla çydarly däldi, şonuň üçin agdarlyşyk ýaly şowsuz hereketlerden soň, Tabas-a garşy hüjüm we etnik toparlaryň öjükdirilmegi üçin Eýran halkyna garşy ähli taraplaýyn söweş  girizildiler diýip nygtadylar.

Eýranyň güýçleriniň baş serkerdesi şeýle-de beýleki ýurtlara sapak bolar ýaly global ekstremistleriň Eýrana garşy uruş başlamagynyň maksatlarynyň biridigini aýtmak bilen olar Eýran halkyny basyp ýatyrmak bilen, garşylyk gapysyny doly ýapmak islediler emma millet ulumsy frontuň ähli maksatlaryny puja çykardy we duşmanyň hyýalynyň tersine özüni ýokary çekdi we köp mümkinçilik döretdi diýdiler.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary ýolbaşçysy dürli syýasy, ykdysady we medeni meselelerde çydam ýörelgesiniň ulanylmagyna yşarat edip, mukaddes goranmak döwründe ýurdy goramagyň we duşman howplaryndan goramagyň diňe çydam arkaly gazanyp boljakdygy subut edildi diýip beýan etdiler.