Sep 24, 2022 12:15 Asia/Ashgabat
  • Amir Abdollahýanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri bilen duşuşygynda Eýranyň sebitiň serhedini üýtgetmegine garşydygyna ünsi çekdi

Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministri, Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri bilen duşuşygynda Eýranyň sebitiň serhetlerini üýtgetmegine garşydygyny aýtdy.

2020-nji ýylda 44 gün dowam eden Nagorno-Garabag söweşinden soň, Ermenistan we Azerbaýjan Respublikasy şol ýylyň 9-njy noýabrynda Russiýanyň töwellaçylygy bilen parahatçylyk şertnamasyna gol çekdiler.

Ot açyşlygyň ýatyrylmagyndan soň iki ýurduň güýçleri serhetýaka sebitlerde birnäçe gezek çaknyşdy.

Eýranyň Daşary işler ministri Huseýin Amirabdollahian, Azerbaýjanyň Daşary işler ministri Jeihun Baýramow bilen bolan duşuşygynda, Eýran Yslam Respublikasynyň geosyýasy üýtgeşmelere we sebit araçäklerine anyk garşylygyndaky aç-açan pozisiýasyna ünsi çekdi.

Fars habar gullugynyň habaryna görä, Eýran Yslam Respublikasynyň we Azerbaýjan Respublikasynyň daşary işler ministrleri "Hosseýn Amirabdollahian" we "Jihun Baýramow", Nýu-Yorkorkda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň ýanynda duşuşdylar we ikitaraplaýyn gatnaşyklar we Kawkaz sebitindäki ösüşleri ara alyp maslahatlaşdylar.