Sep 26, 2022 10:15 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň Häzirki tolgunyşyklarynda roýalistik toparlaryň we garşydaş metbugatyň roly

Eýranyň dürli şäherleri soňky günlerde bidüzgünçilikleriň şaýady boldy,Onda monarhistleriň we oppozisiýa metbugatynyň roly görnüp dur.

Dürli meseleler boýunça nägilelik bildirmek islendik ýurtdaky adamlaryň hukugydyr we Yslam respublikasy hem bu hukugy ykrar etdi, ýöne protest bulam-bujarlyga öwrülip, ​​adamlar bu ýagdaýyň pidasy bolanda, waka başgaça bolýar. Bidüzgünçilik we bulum-bujurlyk raýatlar tarapyndan edilýän zat däl, Yslam ulgamyň duşmanlary we garşydaşlary ony dizaýn edýärler we agentleriniň kömekleri bilen, şol sanda käbir aldananlaryň gatnaşmaklary bilen durmuşa geçirýärler. Bu ýagdaýy Eýranyň häzirki bidüzgünçiliklerinde görmek bolýar.Monarhist toparlar we ikiýüzlüler, Yslam respublikasynyň 44 ýyllygyndan soň arzuwlarynyň puja çykandygyny görýän we her içerki wakany Eýranda bulam-bujarlygy we howpsuzlygy döretmek üçin bahana hökmünde görýän Yslam Respublikasyna garşy toparlarynyň hataryna girýär. Soňky günlerde bolup geçen wakalarda bu toparlar Yslam respublikasyna garşy köpçülikleýin habar beriş serişdelerinden, esasanam Angliýa we Saud Arabystany tarapyndan goldanýan BBC we IRAN international habar beriş serişdelerinden peýdalanyp, Eýranda protestleri ýaýratmaga we jemgyýetçilik pikirlerini öjükdirmäge synanşdylar.  Protestler barada gürrüň bermek we birnäçe demonstrantyň bikanun hereketlerini giňden ýaýratmak, agzalan metbugatyň gün tertibine girizildi.Jemgyýetçilik emlägini ýok etmek korolçylaryň hemişelik ssenariýasynyň bir bölegidir we soňky günlerde gaýtalandy,Köp hökümet we hökümete degişli bolmadyk ýerler weýran edildi. Mundan başga-da, häzirki bidüzgünçiliklerde Eýranyň mukaddes baýdagyny kemsitmek Gurhany ýakmak, metjidi ýakmak we çadyry musulman aýalyň kellesinden çykarmak ýaly, bu toparlaryň jemgyýetçilik we raýatlyk meseleleriniň däl-de, Yslam respublikasynyň dinine we ulgamyna garşydygyny aç-açan görkezmek üçin edildi.  

Eýran Yslam Respublikasynyň, esasanam soňky on ýylda terrorçylyga garşy göreşde gazanan üstünlikleri, Şeýle hem, Eýran Yslam Respublikasynyň ABŞ-nyň hökümetiniň korolçylaryň goldawy astynda alnyp barylýan iň ýokary basyş syýasatyny ýeňmekde gazanan üstünligi, gahar-gazabyna sebäp boldy we Eýranda öňkülerinden has köp bulam-bujarlyk edýärler.

Ýene bir möhüm zat, soňky bidüzgünçilikler Eýran Prezidentiň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasyna gatnaşmak üçin Nýu-Yorkorka eden saparyna gabat geldi. Aslynda, prezidentiň saparyna täsir etmek we Eýranyň daşyndaky, şol sanda Nýu-Yorkorkdaky bu sapara garşy nägilelik döretmek we ony metbugatyň sowallarynyň esasy merkezine öwürmek korolçylaryň we ikiýüzlüleriň  amala aşyran esasy maksatlaryndan bolandyr.

Iň soňky nokat, Yslam Rewolýusiýasynyň Leader ýolbaşçysynyň ýakynda aýdyşylary ýaly, dildüwşüklere garşy yslam ulgamynyň çydamlylygy duşmanlary geň galdyrdy, bu gezek duşmanlar Yslam Eýranda dildüwşükleriniň şowsuz bolmagyna şaýat bolarlar.  

 

Tags