Oct 03, 2022 16:00 Asia/Ashgabat
  • Kanani: Ýurduň daşyndaky ynkylaba garşy metbugat ýalan sözlemek, adam öldürmek we ýaşalýan ýerlere haýbat atmak zawoda öwrüldiler

Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary daşary ýurtlardaky rewolýusiýa garşy habar beriş serişdeleri ýalan sözlemek zawodyna we haýbat atmak, adam öldürmek we köpçülik ýerlerine hüjüm etmek bilen haýbat atmak we koktel molotowlary ýasamak otaga öwrüldiler diýdi.

"Naser Kanani" şu gün (duşenbe) metbugat ýygnagynda käbir pars dilindäki kanallaryň daşary ýurtlardaky adatdan daşary hereketleri barada gürrüň gozgap bu metbugat, operasiýa we zorlugy wagyz edýän otagydyr we olaryň hereketleri haýsydyr bir halkara standarty tarapyndan kabul ederliksizdir diýdi.

Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Wena konwensiýasyna laýyklykda ýurtlaryň  ilçihanalarynyň howpsuzlygyny üpjün etmäge borçlydygyny aýtmak bilen Eýranyň birnäçe ilçihanasyna hüjüm edildi we Daşary işler ministrligi telefon arkaly ilçihanalaryň howpsuzlygyny goramagyň zerurdygyny aýtdy diýdi.

Kanani şeýle-de prezident bilen birlikde ýurduň ýokary wezipeli adamlary, merhum Mahsa Amininiň maşgalasy bilen habarlaşdylar we kazyýet güýji we Içeri işler ministrligi öz borçlaryny ýerine ýetirýändiklerini habar berdiler diýip nygtady.

Kanani sözüniň dowamynda: Eýran Yslam Respublikasy aýallaryň hukuklary we adam hukuklary ugrunda dalaş edýänleriň birisidir we Yslam rewolýusiýasyndan soň aýallaryň hukuklary we adam hukuklary möhüm meseleleriň birisi bolandyr diýdi.

Eýranyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Yragyň Kürdüstan sebitindäki terrorçylyk hereketleri we Eýranyň çäreleri barada hem şeýle diýdi: Eýranyň Yrak bilen alyp barýan esasy syýasaty, bu ýurduň özygtyýarlylygyna we territorial bitewiligine we agzybirligine hormat goýmakdyr, bu Eýran Yslam Respublikasynyň resmi syýasatydyr, iň kyn ýagdaýda Yrak, terrorçylyk toparlarynyň hüjümine sezewar bolanda, Eýran Yrak raýatlarynyň howpsuzlygyny goramak üçin Yraga kömek eden ilkinji ýurtdy.

Kanani şeýle hem Yragy terrorçy toparlaryň barlygyndan arassalamagyň zerurdygynyň Yragyň merkezi hökümetine we ýerli häkimiýetlerine hemişe duýduryş berilendigini aýtdy.

Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Ýemendäki wakalar barada-da şeýle diýdi: Ýemendäki dartgynlygyň çözgüt ýoly syýasy çäredir.