Oct 07, 2022 16:03 Asia/Ashgabat
  • Sedigi: Eziji dünýäsi, ulumsylyk dünýäsi, Amerika, Sionizm we Takfir fronty hakykat we adalat bilen çözüp bolmajak söweşi alyp barýar

Tähranyň juma namazynyň hatyby Eziji dünýäsi, ulumsylyk dünýäsi, Amerika, Sionizm we Takfir fronty hakykat we adalat bilen çözüp bolmajak söweşi bardygyny aýtdy.

"Mahsa Amini"-iň ölümi bahanasy bilen soňky günlerde gozgalaň elementleri, rewolýusiýa garşy metbugatyň öjükdirilmegi bilen Eýranyň käbir şäherlerinde jemgyýetçilik emläkleri ýok etdiler.

IRNA-nyň habaryna görä, şu hepde Tähranyň juma namazynyň hatyby Aýatolla Kazem Sedigi eden çykyşynda esasy mesele, agalyk dünýäsi, ulumsylyk dünýäsi, Amerika, Sionizm we Takfir fronty, Hudaýyň hakykaty, adalaty we dini bilen ylalaşyp bolmajak söweşiniň bardygydyr we bu toprakda diniň baýdagy dikilen gününden bäri eziji dünýä ylalaşyksyzlygy, dildüwşügi, dönükligi we jenaýaty gün tertibiniň başynda goýdy we bu 43 ýylda bir gün bolmady duşmana öz duşmanlygyny azaltsyn diýdi.

Tähranyň juma namazynyň hatyby sözüniň dowamynda: "Halk dildüwşükleri birin-birin zyýansyzlandyryp bildi we elementlerini wakadan aýyrdy we rewolýusiýa goraldy" diýdi.

Tähranyň juma namazynyň hatyby şeýle-de Yslam Rewolýusiýasynyň Ýokary Lideriniň aýdyşy ýaly, bu wakalarda ikinji derejeli meseleler we bahanalar we ünsli seredilmeli esasy we möhüm meseleler bardyr.

Tags