Oct 14, 2022 22:49 Asia/Ashgabat
  • Ynkylabyň ýokary lideri: kimdir biri Yslam respublikasynyň berk agajyny ýykmagy galat edip ýadyna alar

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, Yslam respublikasy ulgamynyň güýçlere boýun egmändigini we daýaw duranlygyny aýtmak bilen Yslam respublikasynyň ulgamy indi "kesilmegini" göz öňüne getirip bolmajak berk agaja öwrülendir diýdiler.

Ýolbaşçynyň edarasynyň maglumat merkeziniň habaryna görä; Hezreti Aýatolla Hameneýi, Yslam pygamberiniň (saw) we Ymam Sadykyň (saw) doglan güni bolan dört tirkeşiklerden deslapky aýynyň 17-nji gününe bagyşlanyp geçirlen  Agzybirlik konferensiýasyna gatnaşýan bir topar hökümet işgärleri we daşary ýurtly myhmanlaryň arasynda eden çykyşynda "Musulmanlary birleşdirip, üýtgeýän dünýäde ýokary orny eýeläp bolarmy?" Diýen soragy bermek bilen Hawa, yslam halklarynyň arasynda agzybirlik mümkindir, ýöne bu tagallalary we hereketleri talap edýär we basyşlara we kynçylyklara garşy durmaly diýip beýan etdiler.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, bu nukdaýnazardan iň uly umydyň yslam dünýäsiniň saýlanan şahsyýetlerine we açyk pikirli ýaşlara we jemgyýetçilik pikirini alyp barmakdaky ornuna baglydygyny aýtmak bilen Täsir etmek ähtimallygynyň mysaly, şol döwürde Ymam Homeýniniň (RA) ýolbaşçylygynda şol iki ägirt güýçlere garşy duran Eýran Yslam Respublikasydyr diýmek bilen ynkylabyň kiçijik nahaly indi berk we uly agaja döndi we kimdir biri Yslam respublikasynyň berk agajyny ýykmagy galat edip ýadyna alar diýip nygtap geçdiler.

Aýatolla Hameneýi: Biz ýerimizden turup, öňe gitdik, elbetde, durmaklygyň hem beýleki işler ýaly kynçylyklary bar, ýöne boýun egýänler kynçylyklara duçar bolýarlar, emma dik durmak ösüşe we boýun egmek yza gaýtmaklyga sebäp bolýar diýip beýan etdiler.