Oct 29, 2022 19:47 Asia/Ashgabat

Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň baş serkerdesi: Eýran halky sahnada bolmaklary bilen Amerikany hemişe kemsidýärler we Ymam Homeýniniň (RA) aýtmaklaryna görä, Amerikanyň hiç hili galat edip bilmejekdigini köp gezek subut etdiler.

Yslam Rewolýusiýasy Goragçylary Korpusynyň baş serkerdesi general-maýor Huseýin Salami şu gün (şenbe) Şirazyň Şahçerag (AS) ybadathanasynda terrorçylykly hadysada şehit bolanlaryň jaýlanyş dabarasynda eden çykyşynda bir toparyň şehit bolmagyna gynanç bildirmek bilen Eýranyň mazlum halkyna garşy bu rehimsiz jenaýaty we hereketi berk ýazgarmak bilen şöhratly yslam ynkylabyna bir näçe aldanan şerçileriň şerçiligi bilen hiç wagt zyýan ýetmez diýdi.

Eran Press habar gullugynyň habaryna görä, Sardar Salami Şahçiragyň (AS) ybadathanasynda şehit bolanlaryň jaýlanyş dabarasynda Şiraz halkynyň ajaýyp huzurly bolmaklaryny Eýranyň kasam eden duşmanlarynyň aýgytly ýeňlişi hasaplamak bilen Eýranyň habarly we düşünjeli halkynyň sahnada bolmagy Amerikanyň, Ysraýylyň we beýleki duşmanlaryň ýüreklerine ok bolup degendir diýdi.

Sepahyň Baş serkerdesi soňky dildüwşükleriň we bidüzgünçilikleriň Sionist režiminiň ýola beren piltigidigini aýtmak bilen olaryň soňky 43 ýylda milletden uly ýeňlişlere sezewar bolandygyny aýtdy.

Tags