Nov 02, 2022 15:24 Asia/Ashgabat
  • Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri: 13-nji Aban ýamanlygyň we Amerikanyň ýeňlişiniň beýanydyr

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri okuwçylar topary bilen geçirilen ýygnakda 13-nji Aban, ýamanlygyň, urulmagyň we Amerikanyň ýeňlişiniň beýanydygyny aýtdylar.

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri Aýatolla Hameneý, şu gün (çarşenbe) we Milli ulumsylyga  garşy milli günüň we okuwçylar günüň öňüsyrasynda, bir topar okuwçy bilen duşuşygynda 13-nji Aban taryhy gün, bu hem taryhy, hem-de tejribe toplamak we öwrenmek günidir.

Şeýle hem sözüniň dowamynda Abanyň 13-nji güni, bu gün, taryhda galar ýaly wakalaryň bolandygyny aňladýar we Bu wakalary ýatdan çykaryp bolmaýar, ýatdan çykarmaly hem däl diyip beyan etdiler.

Bu öwrediji, sebäbi bu wakalar sebäpli bize, ýurduň geljegi, durmuşyňyzyň geljegi, milletiňiziň geljegi üçin sapak boljak reaksiýalar Içinde bar diyip Yslam rewolýusiýasynyň lideri aýtdylar.

Aýatolla Hameneý Şeýle sözüniň üstüni ýetirdiler: "Amerikany elýetmez güýç diýip hasaplaýanlar, şu günüň wakalaryna seretsek, munuň beýle däldigi, düýbünden ejizdigi ýüze çykýar".