Nov 23, 2022 20:47 Asia/Ashgabat
  • Eýranyň ösüşine ,ABŞ-nyň duşmançylygyny Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysynyň nygtamaklary

Isfahan halkynyň bir topary geçen şenbe güni, Ymam Homeýniniň (RA) adyny göterýän Hosseýneýinde Yslam Rewolýusiýasynyň ýokary derejeli ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi bilen duşuşdylar.

  Isfahan halkynyň eposynyň we gahrymançylygynyň ýyl dönüminde we Isfahan şäherinde Muharram operasiýasynda 370 şehit bolan adamyň jaýlanyş dabarasy bilen zamandaş  bu welaýatyň raýatlarynyň bir topary we işgärleri , şenbe güni, Ymam Homeýniniň (RA) adyny göterýän Hosseýneýinde Yslam Rewolýusiýasynyň ýokary derejeli ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi bilen duşuşdylar.

Yslam Rewolýusiýasynyň ýokary derejeli ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi bu ýygnakda dürli meseleler barada söhbet etdiler.

Yslam Rewolýusiýasynyň Leader Ýolbaşçysynyň aýdan mowzuklaryndan biri, Yslam Eýranyň ösüşi we başarnygy we Günbataryň Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky Eýranyň ösüşinden  gaharlanmagydyr. Soňky dört onýyllykda Eýran Yslam Respublikasy dürli ykdysady, sosial, harby, senagat we oba hojalygy ölçeglerinde we ösen tehnologiýalarda ajaýyp ösüş gazandy, hatda Yslam Eýranyň duşmanlary hem meseläni boýun almaga mejbur boldular. Hezretleri Aýatolla Hameneýi tarapyndan ýatlanylan käbir üstünlikleri, eýran alymlarynyň ganyň rak keselini bejermegiň täze usulyny gazanmaklary, nebit we gaz çykarmak enjamlarynyň birini lokallaşdyrmak, Demirgazyk-Günorta demirýolunyň

möhüm bölegi bolan Sistan we Bulujystan Wealaýatynda demir ýol açmak, birnäçe zawodlaryň açylmagy, ilkinji deňiz zawodynyň işe girizilmegi, 6 elektrik stansiýasynyň işlemegi, dünýäniň iň uly teleskoplarynyň biriniň açylmagy, emeli hemra göterýän raketanyň uçurylmagy we täze raketanyň bejerilmegidir.

Yslam rewolýusiýasyndan we Yslam respublikasynyň döredilmeginden soň dört onýyllygyň dowamynda,Eýran öz zerurlaryny üpjün etmek we içerki mümkinçilikleri ösdürmek we nebit ýaly strategiki ugurlarda daşary ýurtlara bakna bolmakdan çykmakda uly üstünlikleri gazandy. gaz senagaty, nebithimiýa, agyr senagat we beýleki pudaklarda ep-esli  üstünlik gazandy. Beýleki tarapdan, ýaş eýranly alymlar we gözlegçiler

nanotehnologiýa, baldak öýjükleri we kosmos senagaty ýaly ösen tehnologiýalarda ajaýyp üstünlikleri gazandylar. Şeýle hem, Eýran ylmy we akademiki ösüş ýolunda ajaýyp öňegidişlik gazandy.

Jemgyýetiň ylmy derejesini ýokarlandyrmak, sowatlylygyň derejesini ýokarlandyrmak, mekdepleriň we ylmy merkezleriniň ösmegi, dürli ylmy ugurlarda talyplaryň sanynyň köpelmegi,ylmy makalalaryň we salgylanmalaryň, patentleriň we kämilligiň sany boýunça Eýranyň birinji orny gazanmagy ; nano,ýadro, kosmos we beýlekilerde Eýran Yslam Respublikasynyň iň möhüm ylmy we tehnologiki üstünlikleri hasaplanýar.

Şeýle hem, Ýokary okuw jaýlaryň sanynyň ep-esli artmagyny Eýranda ylmy ösüşiň ýene bir çäresi hasaplamak bolar. Ýurduň talyplarynyň mukdar taýdan ösüşi Yslam Rewolýusiýasyndan soňky ýyllarda ylmy ösüşiň ýene bir görkezijisidir. 

Yslam Rewolýusiýasynyň ýeňşinden 44 ýyl soňraky Eýran Yslam Respublikasynyň ösüşi şeýle, hatda duşmanlaram muny boýun alýarlar we inkär edip bilmeýärler. 

 

 

Tags